Investičné životné poistenie

04.08.2015 08:08

Široké spektrum krytia rizík umožňuje klientovi budovať si optimálnu poistnú ochranu podľa svojich požiadaviek. Táto variabilita zostáva nezmenená počas celého trvania poistenia, kedy klient môže svoju poistnú ochranu prispôsobovať životným situáciám. Program Môj Život je kombináciou životného poistenia, kde môžu byť poistené až dve osoby, a investovania do  fondov .

V rámci tohto programu klientom ponúka aj tieto výhody:

  • bonus za výšku poistného,
  • vernostný bonus,
  • investičný autopilot na postupný presun naakumulovaných finančných prostriedkov z viac rizikových fondov do konzervatívnejšieho fondu

Osoba poistená investičným životným poistením môže mať dojednanú konštantnú alebo klesajúcu poistnú sumu pre prípad smrti.

Klient si vyberá fondy podľa vlastného želania alebo má k dispozícii ponúkané skupiny fondov ako predvolené stratégie investovania.

Poistné je možné platiť ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne. Voľné finančné prostriedky je možné zaplatiť aj formou mimoriadneho poistného kedykoľvek bez poplatku. V prípade dočasných finančných ťažkostí poistníka môže poisťovňa poskytnúť prázdniny v platení poistného.

 

Investičné životné poistenie

Výhodou progamu Môj Život je prístupnosť aktuálnej hodnoty účtu tak poistníkovi, ako aj oprávneným osobám v prípade úmrtia poistenej osoby alebo poistenej osobe v prípade dožitia sa konca poistenia, ak poistenie bolo dojednané na dobu určitú.

V období, kedy sa platí poistné, platia navyše nasledovné výhody:

  • Ak aktuálna hodnota účtu v čase úmrtia poistenej osoby je nižšia ako poistná suma pre prípad smrti v deň úmrtia, oprávnené osoby dostanú poistnú sumu pre prípad smrti.
  • Ak v deň úmrtia nemala poistená osoba úmrtie kryté poistnou sumou a aktuálna hodnota účtu v čase úmrtia poistenej osoby je nižšia ako zaplatené poistné, oprávnené osoby dostanú zaplatené poistné znížené o prípadné vyplatené čiastočné odkupy.

 

Fondy

V rámci investičného životného poistenia programu Môj Život si môžete vybrať z nasledovných fondov:

Cieľom fondov je dlhodobý nárast hodnoty ich aktív. Riziko spojené s investovaním a premenlivosťou výnosov nesie klient. Hodnoty majetku fondov sa počítajú a vyjadrujú v EUR. Hodnota investície do podielového fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Hodnotu investície v podielovom fonde môžu ovplyvniť nasledovné riziká: trhové, úrokové, kurzové, riziko vysporiadania, nízkej likvidity, poklesu čistej hodnoty majetku v podielovom fonde, riziko nestálosti prostredia, politické a právne riziko.

 

Predvolené investičné s    Možné poistenia v rámci programu Môj Život

Bonusy k programu Môj Život

 

Výška vernostného bonusu platná od 1.1.2014 a fond, ktorého vernostné podielové jednotky sa budú nakupovať.

 

Sledované obdobie
Frekvencia priznania vernostného bonusu
Výška vernostného bonusu*
1 až 5 rokov
po 5 rokoch
1,00 %
6 až 10 rokov
po 5 rokoch
1,50 %
11 až 19 rokov
ročne
1,75 %
20 a viac rokov
ročne
2,00 %

 

* Výška vernostného bonusu je stanovená ako percento sumy zaplateného bežného poistného za investičné životné poistenie za sledované obdobie.

Za vernostný bonus sa budú nakupovať vernostné podielové jednotky Dlhopisového fondu.

Bonus za výšku poistného (zníženie percenta rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou podielovej jednotky)

 

Poistné za IŽP (v EUR)
Rozdiel
mesačné
štvrťoročné
polročné
ročné
< 40
< 120
< 240
< 480
5%
40 až 59,99
120 až 179,99
240 až 359,99
480 až 719,99
4%
60 až 79,99
180 až 239,99
360 až 479,99
720 až 959,99
3% 
80 až 99,99
240 až 299,99
480 až 599,99
960 až 1199,99
2%
100 a viac
300 a viac
600 a viac
1200 a viac
1%

 

Vysvetlivky: IŽP – investičné životné poistenie

* rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou podielovej jednotky