Slováci podceňujú nepredvídateľné udalosti

24.03.2015 17:50

Hoci je život na nezaplatenie,  čísla z poisťovní za uplynulý rok a aj prieskumy potvrdzujú, že Slováci dávajú prednosť poisteniu majetku pred poistením svojej vlastnej osoby. Majetok sa často nadobúda pomocou úverov a je povinnosťou ho aj poistiť. Na ochranu života a pripoistenie rizík už tak nepamätajú. Pri majetku si už uvedomujeme riziko v prípade nepriazne.

 

Slováci podceňujú nepredvídateľné udalosti. Potom, keď sa obracajú už bezradní ľudia so žiadosťou o pomoc, ako vykryť náklady za zdravotné pomôcky, liečenie , ušlý zárobok počas práceneschopnosti, alebo starostlivosťou o člena rodiny.

Mnohí sa mylne domnievajú, že pravidelným odkladaním čiastky vo výške poistného v banke si na

nepredvídané okolnosti našetria.  Nikdy nevieme, kedy k poistnej udalosti dôjde, nehovoriac o tom,

že poistné plnenie je obvykle nad rámec plateného poistného, keďže poistenie funguje na princípe

solidarity.

    Poistenie je o tom, že má pomôcť pre financovať následky poistnej udalosti. Pri uzatváraní životného poistenia  je dôležité položiť si otázku, do akej miery môže zasiahnuť rodinný rozpočet daná poistná  udalosť. Či vôbec na to rodina finančne má, aby potenciálne výdavky pokryla.  Teda výdavky na nákup zdravotných pomôcok , na lieky, na rehabilitácie, až po bezbariérovú úpravu bývania.

Okrem toho je potrebné rátať aj s tým, že človek prichádza aj o ušlú mzdu z dôvodu práceneschopnosti.

 

Nastavte si podmienky

   Čiastočná nevôľa Slovákov poistiť sa podľa asociácie poisťovní pramení aj v neznalosti poisťovacieho trhu, teda neschopnosti porovnať si ponuky poisťovní, ceny a skladbu produktov. Keď  si presne neurčite zloženie produktov, t.j. ktoré poistenie a pripoistenia si chcete poistiť a či je výška ich krytia opodstatnená. Väčšina životných poistení sa vzťahuje na prípad dožitia sa určitého veku a pre prípad smrti.  Treba si uvedomiť, či nepoisťujeme niečo, čo je samo o sebe zbytočné poistiť a či neprehliadame niečo, čo budeme musieť následne pripoistiť (napríklad poistíme sa len úraz, no smrť nastane iným spôsobom ako úrazom - poisťovňa pozostalým poistné plnenie nevyplatí). Porovnávajte ponuky. Porovnávajte skladby produktov, teda čo všetko zahŕňajú,  ceny rovnakých produktov medzi sebou. Preštudujte si podmienky a všímajte si  prípadné výluky z poistenia. Nezatajujte nijaké vážne či kritické choroby, lebo vám poisťovňa nemusí uznať a vyplatiť poistné, keď k poistnej udalosti dôjde. A neklamte ani seba a nepodceňujte výšku krytia. Aký má zmysel poisťovať život na poistnú sumu, ktorá je taká nízka, že nerieši kritickú situáciu?  Napríklad krytie pre prípad invalidity s výškou plnenia 2000 €  už nepokrýva potreby, ktoré sa v prípade invalidity stanú.

Nie je nič horšie, ako podcenené nastavenie parametrov. Nešetrite na poistke. Neuzatvárajte poistku len

na nejaký čas s tým, že sa následne dopoistíte, lebo v súčasnosti na to nemáte. Podmienky na trhu nemusia byť lepšie a ak by sa aj nemenili, medzitým sa vám môže zmeniť  zdravotný stav  a "skomplikovať" podmienky plnohodnotného poistenia, aké by ste mali dnes. Nerušte poistku za každú cenu. Ak sa vám nastavenie poistky nepáči a od jej uzavretia už prešlo niekoľko rokov, zvážte možnosti na trhu. Často je

výhodnejšie sa pripoistiť, než rušiť starú poistku a uzatvárať novú. Poisťovňa garantuje zhodnocovanie

finančných prostriedkov klientov pri kapitálových životných poisteniach technickou úrokovou mierou, ktorá je aktuálne nižšia, než bola pri starších poistných zmluvách. Ak i tak chcete zrušiť poistku a nahradiť ju novou, urobte tak až vtedy, keď už budete mať z poisťovne akceptovanú novú. Zvážte si výnosy. Pokiaľ ide o porovnávanie výnosov jednotlivých poistení s prípadným sporením, je dôležité si uvedomiť, či chceme poistenie kapitálové životné poistenie, teda s menším, ale istým výnosom, prípadne investičné životné poistenie, teda viac rizikovejšie  . Ak vám niečo nie je jasné, žiadajte vysvetlenia. Ak sa v ponukách či

odborných termínoch neorientujete, je lepšie žiadať vysvetlenia, než potom znášať dôsledky zlých rozhodnutí. Ak dobre nepoznáte poisťovací trh, poistné produkty, ich ceny a podobne, radšej požiadajte

finančného sprostredkovateľa o pomoc.