Poistenie príjmu

04.03.2015 06:55

 

Vo svojom živote si veľa vecí plánujeme. Naše plány vychádzajú z predpokladov,

 ktoré máme na základe skúseností z minulosti a realit života, ktoré považujeme za dlhodobo stabilné. Jedná z nich je náš stabilný príjem.

 

Nešťastie o ktorom sme sa dozvedeli, alebo priamo zasiahlo našich známych  nás môže upozorniť na to, že čo sme považovali za stabilné a dlhodobo nemenné sa môže v jednom okamihu zmeniť.

 

Preto, aby naše plány neohrozili neočakávane situácie snažíme sa ich eliminovať.

Ak sú naše plány spojené zo stabilným príjmom – berieme si pôžičku, chceme deťom zabezpečiť vzdelanie, ktoré nie je lacnou záležitosťou, je vhodné poistiť si príjem.

 

Ako si poistiť prípadný výpadok príjmu, alebo jeho pokles ?

 

     Výpadok príjmu môže byť dlhodobý, alebo krátkodobý. Naše dlhodobejšie plány, chod rodiny ohrozuje najmä dlhodobý výpadok príjmu alebo jeho dlhodobý pokles.

 

K dlhodobému výpadku príjmu alebo jeho poklesu dôjde v prípade nášho vážneho úrazu, ktorý zanechá trvalé následky, alebo z dôvodu závažnej choroby, ktorá nás postihne.

    Poistením trvalých následkov úrazu nám poisťovňa zabezpečí náhradu príjmu tým, že nám vyplatí odškodné za trvalé následky úrazu podľa jeho závažnosti. Už 30 % poškodenie znamená dlhodobejšiu práceneschopnosť a tým aj pokles príjmu. Preto ak nám má toto poistenie naozaj nahradiť výpadok príjmu doporučujem ho poistiť na 3 násobok ročného príjmu. Keďže toto poistenie patrí medzi úrazové poistenia – dá sa dojednať aj samostatne. V prípade uzatvorenia aj niektorého životného poistenia dá sa toto poistenie uzatvoriť zo zľavou. K plneniu dochádza až po vyše roku od úrazu, nakoľko k posúdeniu trvalých následkov môžeme lekára požiadať až po ich ustálení a to je po roku od úrazu.

 Poistením invalidity následkom úrazu nám poisťovňa jednorazovo vyplatí poistnú sumu. Táto suma bude vyplatená za telesné poškodenie, ktoré vzniklo následkom úrazu a sociálna poisťovňa priznala čiastočný invalidný dôchodok v minimálnej výške  40  a viac % poškodenia.   

Poistením jednorázovej výplaty  v prípade invalidity nám poisťovňa jednorazovo vyplatí poistnú sumu. Táto suma bude vyplatená v prípade zníženia schopnosti pracovať - ktoré posudzuje sociálna poisťovňa -  prizná plný invalidný dôchodok v minimálnej výške  70  a viac % poškodenia.Nezáleží na tom, či je to z dôchodu úrazu, alebo choroby

Ak chceme v prípade invalidy dostávať pravidelné dávky môžeme si namiesto Poistenia jednorázovej výplaty v prípade invalidity  uzatvoriť :

Poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity v tomto prípade nám poisťovňa budee po dobu nášho plného ivalidného dôchodku vyplácať dohodnutú ročnú poistnú sumu.   

 

   Poistením kritických ( vážných ) chorôb nám poisťovňa zabezpečí náhradu príjmu, keď sa potvrdí diagnóza jednej z chorôb uvedených v podmienkach zmluvy. Po 30 dňoch od stanovenia diagnózy môžeme poisťovňu požiadať o plnenie. Doporučujem uzatvorenie poistenia minimálne na 2 násobok ročného príjmu.

   Toto poistenie sa nedá uzatvoriť samostatne, musíme si uzatvoriť aj životné poistenie – či už rizikové, kapitálové alebo investičné.

  

   Ďalšou možnosťou je uzatvorenie poistenia dočasného dôchodku – poisťovňa vypláca poistenému počas trvania jeho plného invalidného dôchodku, ktorý mu bol priznaný na základe úrazu alebo choroby dohodnutú sumu.

   Toto poistenie sa nedá uzatvoriť samostatne a patrí k tým drahším, preto odporúčam radšej si priebežne odkladať či vo forme zvýšenia kapitálového životného poistenia, alebo formou vkladov mimoriadneho poistenia. Táto finančná rezerva môže poslúžiť v prípade invalidity a ak by Ste sa počas poistenia nestali invalidným dôchodcom -poisťovňa Vám na konci poistenia tieto financie vyplatí, čo v prípade pripoistenia invalidného dôchodku neplatí.

 

   Ku krátkodobému výpadku príjmu dochádza pri ľahších úrazoch, alebo pri podrobení sa chirurgickému zákroku.

 

Poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu, prípadne aj denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu nám zabezpečuje vyplatenie odškodného podľa dĺžky trvania liečby úrazu.

   Tieto poistenia patria medzi úrazové poistenia a dajú sa uzatvoriť samostatne, alebo zo zľavou spolu zo životným poistením. Tieto poistenia odporúčam poistiť minimálne na ½ čistej mesačnej mzdy ak Ste zamestnanec, respektíve na výšku priemerného čistého príjmu ak ste živnostník alebo podnikateľ.

 

    Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby nám zabezpečuje vyplatenie odškodného podľa dĺžky pobytu v nemocnici. Poistením chirurgického zákroku je vyplatené poistné plnenie podľa závažnosti chirurgického zákroku a jednotlivé chirurgické zákroky a percento plnenia z poistnej sumy sú uvedené v oceňovacej tabuľke, ktorá je súčasťou poistnej zmluvy. Toto pripoistenie sa nedá dojednať samostatne.

 

   Vyššie uvedené pripoistenia sú najčastejšie predmetom plnenia – stávajú sa najčastejšie. Výška plnenia zvyčajne nepresahuje 1.000 € . Tieto pripoistenia doporučujem dať si do návrhu poistnej zmluvy. Ak, ale celková výška poistného prekračuje naše momentálne možnosti, radím zo „škrtaním“ v návrhopoistke práve tu. Strata alebo pokles príjmu na krátku dobu nás síce obmedzí, ale neohrozí chod domácnosti, najmä ak máme vytvorenú rezervu na trojmesačný chod domácnosti. Túto rezervu doporučujem si vytvoriť každému napríklad aj vkladmi mimoriadneho poistného.

 

    Výpadok príjmu z titulu práce práceneschopnosti či už po úraze alebo následkom choroby si môžeme poistiť uzatvorením poistenia ušlého zárobku. Nárok na plnenie z tohto pripoistenia máme po 15 respektíve 30 dní práceneschopnosti – podľa toho, akú variantu sme si v poistke uzatvorili. Vypláca sa dojednaná denná dávka poľa počtu dní práceneschopnosti ( po odrátaní prvých 15 alebo 30 dní PN ). Ani toto pripoistenie sa nedá dojednať samostatne. Navyše je tiež pomerne drahé. Ak nie ste minimálne každý druhý rok PN viac ako mesiac – takéto pripoistenie preplatíte. Výhodnejšie je zabezpečiť sa vyšším poistným na kapitálovom životnom poistení alebo vkladmi na mimoriadne poistné.