Po smrti

28.10.2015 14:17

Po smrti blízkeho vás čakajú povinnosti

 

   Smrť príbuzného prináša nielen povinnosti súvisiace s pohrebom, ale komunikovať musia aj s rôznymi ďalšími úradmi a inštitúciami. Odhlásiť treba napríklad odber energií, zrušiť poistné zmluvy alebo vyriešiť prípadné úvery.


    Po smrti blízkej osoby musia pozostalí túto udalosť riešiť s viacerými úradmi a inštitúciami. Informovať o úmrtí blízkeho však nemusia osobne Sociálnu poisťovňu. Úmrtie každej osoby jej nahlasuje príslušná matrika. Navštíviť nemusia ani pobočku zdravotnej poisťovne. V súlade so zákonom o zdravotnom poistení nemajú pozostalí po zosnulom voči zdravotnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti. Oznámenie o úmrtí poistenca je zasielané zdravotnej poisťovni vo forme elektronickej dávky z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Z dôvodu zamedzenia zneužitia preukazu však poisťovne odporúčajú pozostalým, aby tento preukaz do zdravotnej poisťovne vrátili.

   Príbuzní sa musia zamyslieť aj nad tým, ako vyriešia odber plynu či elektriny. "K ukončeniu zmluvy zosnulého odporúčame pozostalému zaslať vyplnený a podpísaný formulár. Výpoveď zo Zmluvy o združenej dodávke elektriny/plynu a je potrebné k tomu priložiť doklad Oznámenie o úmrtí. Kým ešte neprebehlo dedičské konanie, môže oznámiť úmrtie odberateľa ktorýkoľvek z pozostalých, ktorý disponuje oznámením o úmrtí," upozorňuje Peter Bednár zo ZSE. Postarať sa treba aj o zmluvy s telekomunikačným operátorom. V prípade úmrtia zákazníka, ktoré oznámi oprávnený dedič, zvyčajne operátor poskytovanie služby ukončí. Ak niektorý z pozostalých prejaví záujem ponechať si službu, tá môže byť prepísaná na neho.

   Do poriadku je potrebné dať aj finančné záležitosti v súvislosti s účtom banke a prípadnými úvermi. Príbuzným pozostalého odporúčame, aby čo najskôr banku informovali o úmrtí blízkeho a predložili úmrtný list. Banka na základe tejto informácie prestane posielať upomienky a ďalšiu korešpondenciu súvisiacu s úverom. Taktiež si treba uvedomiť, že úver nie je možné splácať z účtu zosnulého klienta, keďže aj tento účet je štandardne predmetom dedičského konania. Myslieť treba aj na to, že až do ukončenia právoplatného dedičského konania nie je možné poskytnúť informácie o účtoch, vkladných knižkách alebo ostatných produktoch klienta, ktorý zomrel, príbuzným či osobám, ktoré oznámili smrť klienta, a to ani v prípade, že by o informácie žiadali potenciálni dediči. Na uvedené informácie, ktoré podliehajú bankovému tajomstvu, majú nárok súd alebo notár pojednávajúci dedičstvo, prípadne ustanovený správca dedičstva.


Povinnosti dedičov a Sociálna poisťovňa

Povinnosti a nároky pozostalých :

pozostalí nemusia informovať o úmrtí svojho blízkeho, nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti

úmrtie každej osoby Sociálnej poisťovni nahlasuje príslušná matrika. Keďže tak robí v mesačných intervaloch, vo vlastnom záujme môžu pozostalí o úmrtí informovať čo najskôr aj sami – vždy v tej, v ktorej boli osoby registrované alebo ktorá im vyplácala dávku.

Úmrtie poberateľa dôchodku

úmrtie poberateľov dôchodkov (starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský/vdovecký, sirotský, sociálny dôchodok, dôchodok manželky) môžu pozostalí oznámiť ústrediu Sociálnej poisťovne

ak zosnulému ku dňu smrti neboli vyplatené sumy dôchodku, na ktoré mal nárok, vyplatia sa tieto sumy manželovi (manželke) automaticky v rámci konania o priznanie vdovského/vdoveckého dôchodku. Ak zosnulý nemal manžela (manželku), vyplatia sa tieto sumy deťom. Ak nemal ani deti, vyplatia sa rodičom.

o vyplatenie nevyplatených súm penzie splatných ku dňu smrti je potrebné požiadať písomne čo najskôr po vystavení úmrtného listu. K žiadosti je potrebné predložiť čestné vyhlásenie overené orgánom štátnej správy o tom, že pozostalé dieťa je jediným dieťaťom zomretého, resp. si je vedomé, že nárok na splatné sumy dôchodkovej dávky je spoločným nárokom všetkých detí zomretého poistenca; pozostalý rodič je otcom/matkou zomretého a je jediným priamym dedičom po zomretom. Manžel/ manželka čestné vyhlásenie predkladať nemusia.

ak niet ani jedného z uvedených pozostalých, stávajú sa nevyplatené sumy predmetom dedičstva. Je však potrebné, aby dedič v dedičskom konaní oznámil súdu, že sú nevyplatené sumy na dôchodku. Výšku nevyplateného dôchodku si vyžiada notár od ústredia Sociálnej poisťovne písomne.

ak bola dôchodková dávka vyplatená po smrti poberateľa tejto dôchodkovej dávky na účet v banke, Sociálna poisťovňa si navyše vyplatenú sumu na dôchodkovej dávke vyžiada priamo z banky, do ktorej sa poukazovala penzia. V prípade, že bola poukazovaná prostredníctvom pošty, pošta dôchodok po smrti už nevyplatí a zašle ho späť Sociálnej poisťovni.

Povinnosti zamestnávateľa, resp. príbuzných pri úmrtí zamestnanca; nároky pozostalých pri úmrtí príbuzného v dôsledku pracovného úrazu:

pri úmrtí zamestnanca by mali pozostalí nahlásiť túto skutočnosť predovšetkým jeho zamestnávateľovi, všetky povinnosti spojené so zánikom sociálneho poistenia voči Sociálnej poisťovni plní zamestnávateľ, pozostalí teda ani v tomto smere žiadnu povinnosť nemajú

ak bol zosnulý sporiteľom (zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení zapojený do II. piliera), mali by pozostalí informovať aj príslušnú DSS (zaslaním kópie úmrtného listu)

Povinnosti príbuzných pri úmrtí živnostníka a dobrovoľne poistenej osoby

v prípade úmrtia samostatne zárobkovo činnej (SZČO) a dobrovoľne poistenej osoby (DPO) pozostalí predložia fotokópiu úmrtného listu príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne (na oddelenie registra, výber poistného), ktorá bola vykonávateľom jeho sociálneho poistenia

ak mal pozostalý podlžnosť a pozostalí ju neuhradia, podlžnosť aj prípadné preplatky postupuje oddelenie registra oddeleniu vymáhania pohľadávok, ktoré ich následne zaradí do dedičského konania

ak bol zosnulý sporiteľom (zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení – zapojený do II. piliera), platí to isté čo pri zamestnancovi – pozostalí by mali informovať aj príslušnú DSS (tiež zaslaním kópie úmrtného listu)

Úmrtie a dávky zo Sociálnej poisťovne

Pozostalí a nárok na dávky zo Sociálnej poisťovne v prípade úmrtia ich poberateľa

nárok na výplatu všetkých dávok zaniká dňom smrti fyzickej osoby

ak zosnulý poberal napríklad dávku v nezamestnanosti, pozostalí by čo najskôr mali predložiť fotokópiu úmrtného listu príslušnému dávkovému oddeleniu, aby nedošlo k neoprávnenej výplate dávok

ak dávky, ktoré zosnulému patrili, vyplatené ešte neboli, postupuje sa rovnako ako pri dôchodkových dávkach

pri nemocenských dávkach treba v prvom rade požiadať ošetrujúceho lekára, aby dňom úmrtia ukončil práceneschopnosť. Ukončenú PN–ku je potom potrebné čo najskôr doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá nemocenskú dávku vyplácala*

Úmrtie v dôsledku pracovného úrazu

ak došlo k úmrtiu v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, môže ísť len o zamestnanca

pozostalí s úmrtím oboznámia zamestnávateľa a môžu si uplatniť nárok na úrazové dávky – jednorazové odškodnenie (manžel/manželka a nezaopatrené dieťa), náhrada nákladov spojených s pohrebom (ten, kto tieto náklady uhradil, na náhradu výdavkov na smútočné ošatenie a na náhradu cestovných výdavkov na prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť, má len nezaopatrené dieťa poškodeného a fyzická osoba, ktorá s poškodeným ku dňu jeho smrti žila v domácnosti), prípadne pozostalostná úrazová renta (má zabezpečiť osoby, ktorým poškodený, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu a choroby z povolania, bol povinný poskytovať výživu na základe rozhodnutia súdu).

nárok na úrazové dávky si možno uplatniť v pobočke Sociálnej poisťovne, spravidla v miestne príslušnej podľa sídla zamestnávateľa, u ktorého zomretý pracoval

Kedy treba informovať zdravotné poisťovne

Dôvera zdravotná poisťovňa

v prípade úmrtia poistenca sa čaká na oficiálne oznámenie od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý túto informáciu dostane od príslušnej matriky. Pozostalí teda nemajú povinnosť informovať ani vrátiť takzvanú kartičku poistenca zosnulého. Poisťovňa s nimi komunikuje v špecifických prípadoch ohľadom zapožičaných zdravotníckych pomôcok, ktoré používal zosnulý

Union zdravotná poisťovňa

medzi základné povinnosti pozostalých patrí vrátenie preukazu zosnulého poistenca na verejné zdravotné poistenie. Preukaz je možné vrátiť osobne na ktoromkoľvek kontaktnom mieste zdravotnej poisťovne alebo zaslať poštou.

v prípade zapožičania zdravotníckej pomôcky je potrebné ju v zmysle zmluvy o výpožičke vrátiť najneskôr do 6 týždňov od úmrtia poistenca

úmrtie nie je potrebné nahlásiť, túto informáciu oznamuje Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), príslušný úrad poverený vedením matriky do 10 dní od vykonania zápisu do knihy úmrtí. ÚDZS je povinný úmrtie fyzickej osoby oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do piatich dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel.

v prípade úmrtia slovenského občana v cudzine: štátny občan Slovenska môže oznámenie urobiť aj na matričnom úrade v obvode, v ktorom má trvalý pobyt. Súčasne je povinný predložiť doklady na vykonanie zápisu v osobitnej matrike. Zápis sa vykoná na základe úmrtného listu vydaného cudzím štátom, dokladu o štátnom občianstve SR, zápisu úmrtí spísaného zastupiteľským úradom alebo matričným úradom, alebo na základe inej listiny, alebo iného obdobného dôkazu matričnej udalosti.

ak mal poručiteľ voči zdravotnej poisťovni nedoplatok na poistnom, ten prechádza na jeho dedičov a tí sa stávajú dlžníkmi. Dlh na preddavkoch na poistnom na verejné zdravotné poistenie je možné uhradiť do zdravotnej poisťovne ihneď bez ohľadu na výsledok dedičského konania alebo počkať na Osvedčenie o dedičstve a na jeho základe dlh vyrovnať. Ak pozostalý náhodou disponuje dokladmi, ktoré by ovplyvnili výšku nedoplatku, napr. také doklady, ktoré preukazujú skutočnosť, že v období vzniku nedoplatku mal byť za poručiteľa platiteľom štát alebo zdravotné poistenie v zahraničí či zamestnanie, je vhodné ich vo vlastnom záujme predložiť do zdravotnej poisťovne.

v prípade preplatku na poistnom zdravotná poisťovňa vráti preplatok dedičom

Všeobecná zdravotná poisťovňa

pozostalí nemajú po zosnulom žiadne oznamovacie povinnosti. Oznámenie o úmrtí poistenca je zasielané zdravotnej poisťovni vo forme elektronickej dávky z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

povinnosť vrátenia preukazu poistenca sa vzťahuje na samotných poistencov pri ukončení poistenia. Z dôvodu zamedzenia zneužitia preukazu však odporúča pozostalým, aby tento preukaz do zdravotnej poisťovne vrátili.

v prípade, že po zaevidovaní úmrtia budú zistené nezrovnalosti súvisiace napr. s nedoplatkom na poistnom, tie sú následne riešené v rámci dedičského konania po zosnulom

Telekomunikačné služby

O2

všetci zákazníci sú neviazaní, teda zmluva sa končí dňom úmrtia zákazníka, stačí dorovnať poslednú úhradu za služby. Ak sa rozhodnú pozostalí túto faktúru nezaplatiť, pohľadávka, ktorá vznikne do dňa úmrtia, sa prihlasuje do dedičského konania. Tieto pohľadávky sa riešia individuálne a vo väčšine prípadov, kde už neboli využívané služby, dochádza k odpusteniu. V prípade, že k paušálu patril aj telefón na splátky, zmluvu o pôžičke rieši samostatne partner O2.

Orange

zruší zmluvu na základe predloženia úmrtného listu. Ak mal zosnulý zákazník dotovaný telefón alebo telefón na splátky, ten nie je potrebné vrátiť, pozostalí si ho môžu ponechať. V prípade, ak mal zákazník zariadenia na prenájom (týka sa to zväčša služieb internet cez DSL alebo internet na optike či TV na optike) a služby nemajú záujem pozostalí využívať, tieto zariadenia je potrebné vrátiť na predajné miesto. Ak pozostalí prejavia záujem o telefónne číslo zosnulého, spísanie novej zmluvy na toto číslo je možné po uplynutí lehoty 6 mesiacov od ukončenia zmluvy s pôvodným účastníkom (táto podmienka vyplýva zákona č. 351/2011)

Slovak Telekom

v prípade úmrtia zákazníka, ktoré oznámi oprávnený dedič (predložením úmrtného listu alebo rozhodnutia vydaného v rámci dedičského konania), poskytovanie služby ukončia. Ak aj bola táto služba zmluvne viazaná na konkrétne obdobie, zmluvná pokuta nie je účtovaná. Ak niektorý z pozostalých prejaví záujem ponechať si službu a pokračovať v jej využívaní, táto môže byť prepísaná na neho.

Ako odhlásiť odber energií

Západoslovenská energetika

úmrtie odberateľa domácnosti je možné oznámiť písomne – e–mail (kontakt@zse.sk), listom na poštovú adresu alebo osobne v ZSE Centrách

k ukončeniu zmluvy zosnulého odporúča pozostalému zaslať vyplnený a podpísaný formulár – Výpoveď zo Zmluvy o združenej dodávke elektriny/plynu a je potrebné k tomu priložiť doklad – Oznámenie o úmrtí. Zároveň je potrebné zaslať osobné údaje pozostalého – oznamovateľa, na zaslanie vyúčtovacej faktúry: meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, korešpondenčnú adresu, tel. kontakt, e–mailovú adresu a pre odoslanie prípadného preplatku bankové číslo účtu.

v prípade požadovaného prepisu odporúča zaslať vyplnený a podpísaný formulár Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste – prepis (formulár sa nachádza na webovej stránke www. zse.sk). A taktiež je potrebné priložiť doklad – Oznámenie o úmrtí

kým ešte neprebehlo dedičské konanie, môže oznámiť úmrtie odberateľa ktorýkoľvek z pozostalých, ktorý disponuje oznámením o úmrtí. Vo väčšine prípadov oznámenie uskutočňujú príbuzní v priamom rade (manžel/manželka, syn/dcéra, otec/ matka). Výnimočne oznámenie o úmrtí zašle príslušná obec, na ktorej území mal zosnulý trvalý pobyt.

ak po úmrtí zosnulého zákazníka bolo ukončené dedičské konanie, písomné oznámenie o úmrtí môže vykonať len právoplatný dedič, ktorý okrem oznámenia uvedených údajov týkajúcich sa odberného miesta zosnulého a oznámenia o úmrtí priloží aj kópiu právoplatného osvedčenia o dedičstve

Vyrovnanie záväzkov a pohľadávok po zosnulom zákazníkovi

tieto pohľadávky by mali dedičia oznámiť do dedičského konania. Z dôvodu ukončenia zmluvy dodávateľ energií vyhotoví k pôvodnej zmluve vyúčtovaciu faktúru spotreby. Táto faktúra je zaslaná pozostalému/ dedičovi, ktorý úmrtie oznámil a pre danú faktúru sa stáva platiteľom. Samozrejme, túto pohľadávku by si mal následne uplatniť v dedičskom konaní.

ak konečným vyúčtovaním spotreby je preplatok, tento preplatok poukážeme oznamovateľovi/dedičovi. V tomto prípade ide tiež o prostriedky patriace do majetku dedičstva a v dedičskom konaní by mali byť súčasťou prejednávaného dedičstva.

Dodávka elektriny/plynu ukončenie alebo pokračovanie v dodávke bez prerušenia:

ak pozostalý/dedič požaduje len ukončenie zmluvy z dôvodu, že odberné miesto nebude ďalej využívané, ukončí sa zmluva o dodávke a vyhotoví sa vyúčtovacia faktúra a tá je odoslaná pozostalému /dedičovi, ktorý úmrtie odberateľa oznámil

ak pozostalý/dedič požaduje prepis zmluvy na seba, spolu s dokladom o úmrtí doloží aj vyplnené tlačivo – Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste – prepis, ktorý je verejne prístupný na webovej stránke: www.zse.sk. Následne je ukončená zmluva s pôvodným odberateľom a dôjde k uzatvoreniu zmluvy s novým – pozostalým tak, aby dodávka bola zabezpečená bez prerušenia.

ak byt/dom bude po úmrtí zákazníka neobývaný a pozostalý požaduje, aby bola dodávka energií do odberného miesta naďalej zabezpečovaná, odporúča uskutočniť prepis. V takomto prípade odporúča uzavrieť zmluvu s najnižšou sadzbou: pri elektrine je to sadzba: DD1 DomovMini, pri plyne je to tarifa: D1 (DomovMiniPlyn).

zároveň je vhodné v zmluve stanoviť nižšiu sumu záloh, prípadne zmeniť cyklus záloh na štvrťročný, polročný alebo ročný

Slovenský plynárenský priemysel

Zákazníkom odporúčajú, aby sa v takomto prípade obrátili čo najskôr na kontaktné pracoviská – Zákaznícku linku alebo Zákaznícke centrum. Ich skúsenosť je taká, že každý takýto prípad môže byť osobitý a často je potrebné k riešeniu pristupovať individuálne. Okrem iného je potrebné pri hľadaní riešenia zohľadniť aj to, či a do akej miery sú dediči pripravení prijať spoločné rozhodnutie o budúcnosti nehnuteľnosti. V každom prípade je potrebné, aby sa dedič, resp. dedičia preukázali relevantným dokladom ako úmrtný list, resp. výsledok dedičského konania a aby boli schopní zdokladovať súhlas ostatných dedičov s ich zastupovaním pri výkone zmeny na odbernom mieste. Ich špecialisti sú pripravení poradiť pri výbere vhodného produktu a optimalizovať tak spotrebu a náklady spojené s pokračovaním dodávky na danom odbernom mieste.

Dedičia s účtom hýbať nemôžu

Bežný účet musí banka zablokovať ku dňu smrti klienta. To znamená, že dediči nemôžu disponovať s prostriedkami na bežnom účte až do právoplatného ukončenia dedičského konania, hovorí Danka Škublová, riaditeľka odboru depozít a platieb ČSOB.

Ako sa banka dozvie o smrti klienta?

Banka sa musí dozvedieť o smrti klienta z vierohodného zdroja. Je to napríklad úmrtný list predložený príbuznými, písomná otázka notára alebo súdu na účty vedené zosnulému klientovi, úradný záznam v živnostenskom registri, právoplatné súdne uznesenie alebo notárske osvedčenie o dedičstve, písomná informácia súdu alebo polície o úmrtí klienta a podobne.

Aký je postup banky po tom, čo sa dozvie o úmrtí klienta?

Po doručení vierohodnej informácie o úmrtí klienta banka zablokuje peňažné prostriedky vo výške 100 % zostatku. Tým zabezpečí, že na účte nebudú účtované debetné transakcie. Teda neodídu z neho žiadne úhrady a platby. Kreditné transakcie, teda všetko, čo na účet príde, budú naďalej účtované v prospech účtu zosnulého klienta.

Môžu príbuzní z účtu vyberať peniaze?

Bežný účet musí banka zablokovať ku dňu smrti klienta, ktorý bol majiteľom účtu. To znamená, že dediči nemôžu disponovať s prostriedkami na bežnom účte až do právoplatného ukončenia dedičského konania. Po právoplatnom skončení dedičského konania kreditný zostatok evidovaný na bežnom účte banka vydá oprávnenému dedičovi, resp. dedičom a bežný účet zruší. Ak však dediči nenahlásili banke úmrtie majiteľa účtu a od jeho smrti disponovali prostriedkami na bežnom účte (napr. výbery kartou), tak v takomto prípade banka zablokuje bežný účet hneď, ako sa dozvie o úmrtí klienta. Zároveň pri oznamovaní zostatku na bežnom účte oznámi poverenému notárovi nielen výšku zostatku na bežnom účte ku dňu smrti, ale aj to, v akej výške boli vykonané transakcie po dni smrti klienta. Ak takýmto konaním dedičia spôsobia na bežnom účte debetný zostatok, tak jeho výšku po právoplatnom skončení dedičského konania banka vymáha od dedičov mimosúdne alebo súdne.

Čo sa deje s úvermi po smrti klienta?

V prípade, ak mal klient poskytnutý úver, banka na účely dedičského konania vyčísli svoju pohľadávku ku dňu smrti a prihlási ju poverenému notárovi do dedičského konania. Ak mal klient úver poistený, príbuzní by mali v spolupráci s príslušnou pobočkou požiadať poisťovňu o výplatu poistného plnenia. Ak do skončenia dedičského konania poisťovňa vyplatí poistné plnenie v celkovej sume, tak v takom prípade už dediči nemusia zaplatiť banke pohľadávku, ktorú prihlásila do dedičského konania. Ak však poisťovňa odmietne výplatu poistného plnenia, dediči sú povinní podľa výšky ich dedičských podielov uhradiť pohľadávku banky. Ak však banka poskytla úver klientovi, ktorý zomrel, a zároveň aj spoludlžníkovi, ktorý žije, a prihlási pohľadávku do dedičského konania, je spoludlžník aj naďalej povinný pokračovať v riadnom splácaní úveru podľa dohodnutých zmluvných podmienok – bez ohľadu na túto skutočnosť.

Čo sa deje s inými produktmi po úmrtí klienta?

Pri termínovaných vkladoch či vkladných knižkách je postup podobný. Teda finančné prostriedky sa blokujú a disponovanie je možné na základe predloženého právoplatného uznesenia súdu, respektíve právoplatného osvedčenia.

Ako sa riešia poistné zmluvy

Zmluva na auto

v prípade smrti klienta, ktorý ma uzatvorené povinné zmluvné alebo havarijné poistenie, musia pozostalí danú skutočnosť nahlásili poisťovni. Priložiť treba úmrtný list poistníka, rozhodnutie o dedičskom konaní ohľadne nového majiteľa auta a následne nový technický preukaz, resp. prepis auta na nového držiteľa

pozostalí musia napísať žiadosť o zrušení poistnej zmluvy z dôvodu úmrtia poisteného (nie je predpísaná forma, stačí napísať zdôvodnenie zániku poistky, číslo poistnej zmluvy a žiadosť podpísať) a k dátumu prepisu vozidla na nového majiteľa bude zmluva zrušená. Ak pozostalí majú nárok na preplatok z poistného, poisťovňa im danú sumu zašle na účet alebo poštovou poukážkou. Ak mal pôvodný poistník nedoplatok, sumu musí uhradiť nový majiteľ

je možné zmluvu obnoviť, ak nový klient bude chcieť aj naďalej mať uzatvorené poistenie v danej poisťovni.

Životná poistka

úmrtie treba nahlásiť v prípade úrazového poistenia na úsek prevádzky a v prípade kapitálového, alebo investičného poistenia na úsek likvidácie poistenia osôb písomne prostredníctvom formulára. Nahlásiť to treba najneskôr do 4 rokov po poistnej udalosti, neskôr sa poistná udalosť považuje za premlčanú

predkladá sa úmrtný list, list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí (tlačivo, ktoré vydá prehliadajúci lekár). Poisťovňa vyplatí oprávneným osobám (uvedeným v poistke) poistnú sumu pre prípad úmrtia a tým poistná zmluva zaniká. V tomto prípade tiež závisí od toho, ako sú uvedené oprávnené osoby v danej poistnej zmluve. Ak sú oprávnené osoby uvedené menom a rodným číslom, je potrebná identifikácia občianskym preukazom (treba poisťovni dodať kópiu OP). Ak nie sú uvedené menom, je potrebné osvedčenie o dedičstve.

Zmluva na nehnuteľnosť

postupuje sa podobne ako pri poistení auta. Treba nahlásiť úmrtie poistníka, doložiť úmrtný list a rozhodnutie o dedičskom konaní ohľadne nového majiteľa nehnuteľnosti. Ďalej pozostalí spíšu žiadosť o zrušení poistnej zmluvy a k dátumu rozhodnutia o dedičskom konaní bude zmluva zrušená. Potom sa môže uzatvoriť nová zmluva s novým majiteľom nehnuteľnosti.

Stavebné sporenie

v prípade úmrtia sporiteľa sa môže previesť zmluva na právoplatného dediča a pokračuje sa tak v zmluvnom vzťahu, alebo možno požiadať o výpoveď zmluvy stavebného sporenia, pričom stavebná sporiteľňa vyplatí celú nasporenú sumu v lehote jedného mesiaca po doručení výpovede a predložení úmrtného listu a právoplatného rozhodnutia o dedičstve. Štátna prémia patrí stavebnému sporiteľovi len za obdobie, ktoré sa končí dňom úmrtia

Stavebný úver

v prípade úmrtia dlžníka, spoludlžníka či ručiteľa musia pozostalí tento fakt sporiteľni oznámiť, prípadní ostatní účastníci úverového vzťahu sú povinní úver splácať až do vydania právoplatného osvedčenia o dedičstve, v ktorom bude určený dedič pohľadávky, prípadne do vyplatenia úveru poisťovňou. Po vydaní právoplatného osvedčenia o dedičstve je potrebné adresovať overenú fotokópiu stavebnej sporiteľni

všetky práva a povinnosti vyplývajúce z úverovej zmluvy prechádzajú na oprávnených dedičov v zmysle právoplatného osvedčenia o dedičstve. Ak v právoplatnom osvedčení o dedičstve je zahrnutý úver, osoba uvedená v právoplatnom osvedčení o dedičstve sa v zmysle nadobudnutých práv a povinností stáva dlžníkom úveru. Pokiaľ dedič požiada o predčasné splatenie úveru, teda nemá záujem pokračovať v úverovom vzťahu ako nový dlžník, postupuje sa rovnako ako pri predčasnom splatení štandardného úveru

otázky a odpovede - O daňových povinnostiach

Kto podáva daňové priznanie za zomrelého daňovníka?

Povinnosť podať daňové priznanie za zomrelého daňovníka za príslušnú časť roka sa vzťahuje na jeho dediča. Ak je dedičov viac, daňové priznanie podáva ten, ktorému to vyplýva z dohody dedičov. Ak sa dediči nedohodnú na tom, kto podá daňové priznanie, dediča povinného podať daňové priznanie za zosnulého daňovníka určí správca dane.

Daňovník, ktorý dosahoval príjmy zo závislej činnosti a z prenájmu nehnuteľnosti, zomrel vo februári 2015. Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2014 ešte nepodal. Môže dedič podať jedno daňové priznanie, v ktorom vyrovná svoju daňovú povinnosť za rok 2014 a 2015?

Ak daňovník pred svojím úmrtím mal povinnosť podať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a daň nebola vyrubená, je dedič (s výnimkou Slovenskej republiky) povinný podať priznanie namiesto zomrelého daňovníka do troch mesiacov po úmrtí daňovníka. Dedič je povinný vyrovnať daňovú povinnosť za rok 2014 a 2015 do troch mesiacov po úmrtí daňovníka, a to osobitne, podaním dvoch daňových priznaní typu B.

Kedy nie je dedič povinný podať daňové priznanie za zomrelého daňovníka?

Ak zomrelému daňovníkovi nevznikla povinnosť podať daňové priznanie (t. j. zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 1 901,67 eura a daňovník nevykázal stratu), potom dedič nie je povinný podávať za daňovníka daňové priznanie.

Kto podpisuje daňové priznanie? Daňovníkovi zomrela manželka, ktorá dosahovala príjmy zo závislej činnosti. Dedič manžel podáva za manželku daňové priznanie do troch mesiacov po jej úmrtí. Kto podpíše toto daňové priznanie?

Daňové priznanie za zomrelého daňovníka podáva a podpisuje dedič.

Kde v daňovom priznaní podávanom za zomrelého daňovníka sa vyznačí skutočnosť, že daňové priznanie podáva dedič?

V II. oddiele daňového priznania k dani z príjmov sa uvádzajú údaje o dedičovi, ktorý za zomrelého daňovníka podáva daňové priznanie.

Je potrebné priložiť k daňovému priznaniu podávanému za zomrelého daňovníka úmrtný list?

Úmrtný list nie je prílohou daňového priznania podávaného za zomrelého daňovníka.