Úmrtie pri životnom poistení – ako postupovať ?

01.11.2013 21:21

     Životným poistením zabezpečujeme nielen seba, ale aj svojich blízkych.

Životné poistenie si môžeme uzatvoriť pre seba, ale môže ho uzatvoriť aj inej osobe.

V prípade, že poistenie uzatvárame pre seba – sme aj poistenou osobou. Ak ho uzatvárame pre niekoho iného – dieťa, manželku, vnučku, vnuka, krstné dieťa, alebo niekoho iného sme poistníkom.

 

Ako postupovať keď umrie poistník na poistnej zmluve ?

 

    Úmrtie sa musí poisťovni oznámiť a doložiť úmrtným listom a listom o obhliadke mŕtveho.

V prípade ak na poistnej zmluve bol poistený aj poistník poistením oslobodenia od platenia – poisťovňa po predložení dokladov a ich spracovaní oboznámi poisteného, že poistná zmluva je oslobodená od platenia – t.j. poistná zmluva zostáva v platnosti , ale už sa neplatí a v prípade ak sa uhrádzalo poistné aj po smrti poistníka – toto poistné sa vráti poistenému.

Ak na poistnej zmluve nebol poistník poistený je potrebné zmeniť poistníka na poistnej zmluve – môže sa ním stať poistený, alebo iná osoba. Túto zmenu spíšete na pobočke poisťovni vo forme žiadanky. Na základe tejto žiadanky sa vykoná zmena na poistnej zmluve, ktorú dostane písomne nový poistník a poistený vo forme dodatku k poistnej zmluve.

 

Ako postupovať v prípade úmrtia poisteného na poistnej zmluve ?

 

   Tiež je potrebné oznámiť poisťovni a doložiť úmrtný list a list o obhliadke mŕtveho.

Navyše je potrebné doložiť doklad, ktorý potvrdzuje nárok na plnenie z poistnej zmluvy.

    Najjednoduchšie je to v prípade, keď poistený na poistnej zmluve uviedol oprávnenú osobu a to spôsobom, že v poistnej zmluve je napísané meno, priezvisko a rodné číslo oprávnenej osoby. V tom prípade stačí predložiť občiansky preukaz . Pracovní poisťovne si ho overí, prípadne zhotoví fotokópiu.

     Ak je na poistnej zmluve uvedená oprávnená osoba vzťahom – je potrebné tiež doložiť občiansky preukaz a doklad o platnosti vzťahu – napr. manžel, manželka napr. potvrdením z obecného úradu.

     Ak je na poistnej zmluve uvedená ako oprávnená osoba už zomrelá osoba, alebo

je určená podľa občianskeho zákonníka, resp. nie je vôbec uvedená, poistná zmluva je predmetom dedičského konania. Preto sa nárok na plnenie z poistnej zmluvy dokladá osvedčenie o dedičstve.