Obávate sa vandalizmu, sprejerstva, že spôsobite tretej osobe škodu ?

11.05.2014 15:55

Pre zabezpečenie svojho bývania, domácnosti si uzatvárame majetkové poistenie.

   Aj toto poistenie je potrebné po čase prehodnotiť, lebo žijeme v dobe, ktorá je charakterizovaná častými zmenami.

   Napríklad náklady na výstavbu rodinného domu, chatky alebo zakúpenie bytu boli pred 20timi resp. 10timi rokmi ďaleko nižšie ako teraz.

   Povodne, víchrice spôsobili v posledných rokoch ďaleko vyššie škody a sú častejšie ako v minulosti. .

  A stretávame sa aj s prejavmi vandalizmu a sprejerstva, ktoré v minulosti boli okrajovou záležitosťou.


 

   Poisťovne sa snažia reagovať na zmeny a požiadavky klientov.

   Inovovaný produkt Môj domov umožňuje dojednanie poistenia - rodinného domu, bytu, chaty, garáže, vedľajších stavieb, pomníkov, záhrady, skiel, domácnosti a zodpovednosti za škodu.


   Poisťovňa Vám nahradí náklady, ktoré budete mať , keď budete poškodenú vec dávať do pôvodného stavu.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie sa vzťahuje na škody ktoré spôsobíte iným osobám na zdraví  alebo škody na veciach až do zvolenej výšky  napr. pri bežnej činnosti, prevádzke domácnosti, štúdiu, vzdelávaní, praxi, športe, chove domácich zvierat a podobne.

 

 

   Poistku si nemusíte uzatvoriť na všetky riziká, ktoré poisťovňa ponúka, ale môžete si vybrať moduly, ktoré obsahujú poistenie pre prípady ako je:

požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla, voda z vodovodného zariadenia, víchrice, krupobitie, krádež, vandalizmus po vlámaní, lúpež,

povodeň, záplava, zosuv pôdy, lavíny, ťarcha snehu, pád predmetov ( stromy, stožiare a pod. ), zemetrasenie, náraz vozidla, vandalizmus, prepätie, atmosférické zrážky, spodná voda , predĺžená záruka elektrospotrebičov,

búrlivý vietor, dym, spätné vystúpenie vody, rázová vlna, výbuch sopky, mráz na meračoch, sprejerstvo.


 

Pri vypracovaní konkrétnej ponuky Vám rád pomôže Vás poradca pre poistenie.