Investičné životné poistenie

14.09.2014 13:13

Unit Linked - Investičné životné poistenie spája výhody kolektívného investovania do podielových fondov a životného poistenia. Očakávaný vyšší výnos oproti kapitálovému životnému poisteniu je spojený z vyšším rizikom - výnos a dokonca ani hodnota účtu nie sú garantované. Preto je rozumné sledovať vykazované kurzy a reagovať na ne -odkúpením podielových jednotiek alebo ich prevodom do iných fondov.

Z hľadiska poistného plnenia v prípade smrti poisteného existujú tieto varianty investičného životného poistenia:


1. Investičné životné poistenie bez poistnej sumy pre prípad smrti. V tomto prípade - v prípade smrti poisteného bude vyplatená hodnota investičného účtu alebo doteraz zaplatené poistné, použije sa vyššia z týchto dvoch súm.

2. Investičné životné poistenie s poistením pre prípad smrti - V tomto prípade - v prípade smrti poisteného poisťovňa vyplatí buď dohodnutú poistnú sumu pre prípad smrti alebo hodnotu investičného účtu poisteného, pričom sa použije vyššia z týchto dvoch súm.

 

Ako funguje investičné životné poistenie ?

Poistné sa platí v splátkach ako bežné poistné alebo jednou sumou na začiatku ako jednorazové poistné.

V oboch prípadoch je možné vložiť v priebehu poistenia aj mimoriadne vklady. Poisťovňa nakúpi za klientove peniaze podielové jednotky prostredníctvom zmluvnej správcovskej spoločnosti. Klient si sám určuje investičnú stratégiu, najmä alokačný pomer, čiže koľko prostriedkov chce investovať do jednotlivých podielových fondov resp. si klient môže vybrať z niekoľkých investičných stratégií.

 

Náklady investičného životného poistenia

Pri nákupe podielových jednotiek – nákupná hodnota je od 4 % do 7 % z výšky vkladu nižšia ako predajná hodnota - je to rozpätie medzi nákupom a predajom (bid-offer spread), ktoré si kalkuluje správcovská spoločnosť. Poisťovni sa platia vstupné poplatky, spojené s uzavretím investičného životného poistenia, ktoré sa rozložia až na 30 rokov (podľa konkrétneho produktu konkrétnej poisťovne) a takto umorené náklady sa prejavia vtedy, ak by sme chceli predčasne ukončiť poistenie s vyplatením odkupnej hodnoty. Poplatok sa postupne spláca tým, že v prvých rokoch sa zo zaplateného poistného nakupujú počiatočné podielové jednotky, ktoré slúžia čiastočne k uhradeniu vstupných nákladov. Obyčajne najskôr po dvoch rokoch od začiatku poistenia poisťovňa už nakupuje za klientove poistné akumulačné podielové jednotky. V prípade zaplatenia poistného jednorazovo a pri mimoriadnych vkladoch sa nakupujú akumulačné podielové jednotky.

V priebehu poistenia sa poisťovni platia administratívne poplatky a poplatky za vedenie investičného účtu.

Porovnanie invetičného životného poistenia a kapitalového životného poistenia vo forme prezentácie tu 

 

Investičné životné poistenie okrem zložky určenej na investovanie môže obsahovať aj pripoistenia ako uvádzam v článku

Prečo životné poistenie ?

 

 

 

Prajem Vám spokojný a zabezpečený život

Ing. Vladislav Hofrík

poradca pre životné poistenie