Životné poistenie a technická úroková miera

09.09.2013 20:05

   V novinách , na internete sa začínajú objavovať správy, ktoré upozorňujú na zníženie technickej úrokovej miery na kapitálových životných poisteniach a čoskoro sa Vám budú ozývať sprostredkovatelia poistenia, aby Ste si ešte tento rok uzatvorili výhodnejšie životné poistenie.

 

Kto vlastne určuje maximálnu výšku technickej úrokovej miery ?

    Do roku 2004 si výšku technickej úrokovej sadzby určovala každá poisťovňa podľa vlastného uváženia. Bola najčastejšie vo výške 5 %, ale aj 6 %.

   Od roku 2004 bola Vyhláškou MF SR č. 50/2004 Z. z., Národná banka Slovenska určuje maximálnu výšku technickej úrokovej miery.

    V roku 2004 bola vo výške 4,0 % až do 31.3. 2008. To znamená, že poisťovne vám na zmluvách, ktoré ste uzatvorili v týchto rokoch, nemohli garantovať vyššiu technickú úrokovú mieru ako bolo určené vyhláškou MF SR. Ďalšie zmenu určila svojím opatrením Národná banka Slovenska z 15.2.2008 sa od 1.4.2008 ustanovila maximálna výška technickej úrokovej miery na 2,5 % a tá bude platná do 31.12.2013, nakoľko 25.6.2013 vyšlo nové opatrenie NBS, kde sa maximálna výška technickej úrokovej miery znižuje na 1,9 %.

Od 1.10.2015 nás čaká ďalšie zníženie technickej úrokovej miery na 1,6 % - niektoré poisťovne jú určujú na 0 %.

 

Čo to vlastne technická úroková miera je ?

   Technická úroková miera je percentuálny výnos z investovania rezerv, garantovaný poistiteľom. Ak výnos z investovaných rezerv je nižší ako technická úroková miera, tak je poistiteľ, teda poisťovňa povinná z vlastných prostriedkov doplniť výnosy na výšku technickej úrokovej miery.

 

Sporiaca funkcia životného poistenia

   Práve v prípadoch, kedy s istotou dôjde k poistnej udalosti, pripomína rezervotvorné životné poistenie svojou povahou sporenie. Klient postupne šetrí prostredníctvom poisťovne čiastku, ktorú neskôr dostane vyplatenú. Vedľa svojej hlavnej poistnej funkcie plní takéto poistenie aj funkciu sporiacu.

Medzi druhy rezervotvorného poistenia patrí napríklad poistenie pre prípad smrti alebo dožitia – kapitálové životné poistenie, dôchodkové poistenie, investičné životné poistenie, vkladové životné poistenie. Všeobecne ide o poistné produkty spojené s dožitím sa určitého veku.

    Zatiaľ čo u poistenia ide v princípe o ochranu poisteného proti rizikám a poisťovňa vystupuje v roli poskytovateľa služby, za ktorú si klient platí, u sporenia ide viac o poskytnutí finančných prostriedkov, s ktorými môže poisťovňa voľne narábať, zhodnocovať a mať z nich zisk.

Preto v tomto prípade poisťovňa poskytne poistenému podiel na tomto zisku, poskytne zľavu na pripoistenia v danej poistnej zmluve, kde je hlavnou zložkou rezervotvorné poistenie.

 

Aký má vplyv technická úroková miera na Vaše poistenie ?

   Technická úroková miera ovplyvňuje len rezervotvornú zložku kapitálového životného poistenia a to výšku jeho zhodnotenia. Zhodnotenie sa nevzťahuje na celé zaplatené poistné, ale iba na jeho časť, po odčítaní ceny rizík, krytých poistnou zmluvou a nákladov poisťovne na uzatvorenie a správu

poistnej zmluvy. Ide o zhodnotenie poistnej rezervy. Výsledná garantovaná poistná suma je ovplyvnená nielen výškou technickej úrokovej miery, ale tiež výškou nákladových koeficientov, ktoré znižujú celkovú rezervu a výškou podielu na zisku priznaného klientovi, ktorá závisí na konštrukcii poistného produktu.

 

Príklad

Zjednodušený príklad jednorazového kapitálového životného poistenia pre prípad dožitia ukazuje nasledujúca tabuľka. Poistné je vložené jednorázovo, sú odčítané počiatočné náklady na uzatvorenie zmluvy, následne každý rok sú odčítané administratívne náklady a výsledná suma je zúročená technickou úrokovou mierou vo výške 2,5 %.

V príklade je pre zjednodušenie vynechaný odpočet rizikovej časti poistného určeného na krytie rizík vyplývajúcich z poistky. Ak je vklad vo výške 10 000 € je po päťročnom trvaní poistnej zmluvy dosiahnutá poistná suma 10 479 €, aj keď v prvých dvoch rokoch náklady prevyšujú zhodnotenie a celková rezerva tak nedosahuje ani výšky poistného.

 

Rok

Poistné [€]

Počiatočné náklady na uzatvorenie zmluvy (5 %)

Administratívne náklady na správu zmluvy (0,5 %)

Rezerva po odpočítaní nákladov, zhodnotená o 2,5 %

0

10 000

500

  9 500

1

50

  9 686

2

50

  9 877

3

50

10 073

4

50

10 273

5

50

10 479

 

 

   Poisťovňa môže dosahovať aj väčšieho zhodnotenia ako je výška technickej úrokovej miery. Môže tak klientovi vyplatiť väčší podiel na zisku vo forme podielu na prebytku.

    Reálne zhodnotenie potom pozostáva z dvoch zložiek : z technickej úrokovej miery a z podielu na prebytku (zisku poisťovne ). Pokiaľ sa poisťovni naopak nepodarí aktíva dostatočne zhodnotiť, musí chýbajúci výnosy doplniť z vlastných zdrojov najmenej do výšky technickej úrokovej miery.

   Vyššia technická úroková miera znamená pre klienta lacnejšie poistenie, pre poisťovňu zasa väčší tlak na zhodnocovanie aktív. Nižšia technická úroková miera naopak pre klienta poistenie zdražuje a poisťovni znižuje schopnosť konkurovať.  Prípadný podiel zo zisku môže nižšiu technickú úrokovú mieru vyrovnať, ale nie je istý a konzervatívny klient môže dať prednosť garantovanému zhodnoteniu pred neistým podielom na prebytku.

   V porovnaní s podielovými fondmi alebo niektorými termínovanými vkladmi sa môže javiť výška technickej úrokovej miery nízka. Je však potrebné si uvedomiť, že výška technickej úrokovej miery stanovená pri podpise zmluvy je pre poisťovňu záväzná počas celej doby poistenia. Ak by poisťovňa dané zhodnotenie nedosiahla, musí rozdiel vyrovnať z vlastných prostriedkov.

 

Je výhodne uzatvoriť si kapitálové životné poistenie ešte v tomto roku ?

  Ako sme si uviedli vyššie poistná zmluva s vyššou technickou úrokovou mierou je pre klienta lacnejšia ako zmluva s nižšou úrokovou mierou.

 

Ak použijeme príklad uvedený vyššie –

Pri 2,5 % technickej úrokovej miere klient dostane po päťročnom trvaní poistnej zmluvy

10 479 €.

Pri 1,9 % technickej úrokovej miere klient dostane po päťročnom trvaní poistnej zmluvy

10 173 €.

 

Aj na základe uvedeného príkladu je zrejmé, že uzatvorenie kapitálového životného poistenia je výhodnejšie uzatvoriť ešte v tomto roku. Čím bude poistná doba dlhšia tým bude poistenie uzatvorené v tomto roku pre klienta lacnejšie ako v roku 2014 a neskôr.

 

 

Je výhodné zmeniť si existujúce kapitálové životné poistenie za nové ?

 

  Určite nie. Je to spôsobené vyššie uvedenou technickou úrokovou mierou. Nakoľko tá je najvyššia pri poistných zmluvách s pred roka 2004. Výška technickej úrokovej miery je uvedená vo všeobecných poistných podmienkach poistnej zmluvy.

Ďalším dôvodom, prečo nie výhodné meniť zmluvu kapitálového životného poistenia za novú, sú náklady spojené s uzatvorení zmluvy. Pri uzatvorení každej novej zmluvy prvé roky uhrádzate počiatočné náklady a náklady na správu poistnej zmluvy. Keďže starú poistnú zmluvu už niekoľko rokov platíte - už ste väčšinu nákladov uhradili. Keď uzatvoríte novú zmluvu, budete musieť tieto náklady platiť znova a to je pre vás nevýhodne.

 

   Existujú aj prípady kedy sa môže javiť nové kapitálové životné poistenie výhodnejšie ako to staré.

Ide o poistné zmluvy, kde väčšia časť poistného ide do pripoistení ako sú úrazové poistenie, poistenie kritických chorôb, poistenie chirurgických zákrokov a ďalšie. Tieto pripoistenia sú buď v súčasnosti lacnejšie ako na starých poistných zmluvách, alebo majú výhodnejšie poistné podmienky pre klienta.

   Avšak niektoré poistné zmluvy umožňujú bez zmeny rezervotvorného poistenia – to je bez zníženia dohodnutej technickej úrokovej miery meniť pripoistenia a nahradiť ich novými pripoisteniami s dnes platnými poistnými podmienkami – napr. skrátením potrebnej doby nevyhnutného liečenia

pri dennom odškodnom po úraze, alebo výšky progresie pri trvalých následkoch po úraze, alebo počtom chorôb vzťahujúcich sa na plnenie pripoistenia kritických chorôb a ďalšie.

 

  Stiahnite si zadarmo Ebook - Čo všetko môže zabezpečiť životné poistenie a porozmýšlajte či neprehodnotiť aj Vaše súčasné poistenie.