Prečo životné poistenie ?

15.09.2013 09:27

Prečo si uzatvárame životné poistenie ?

   Dozvedáme sa o mnohých tragických osudoch ľudí, či v minulosti alebo súčasnosti. Uvedomuje si, že nepoznáme svoju budúcnosť a tá môže priniesť mnohé riziká nám, našej rodine, naším blízkym. A práve to podmienilo, aby sme zvažovali uzatvoriť si životné poistenie.

Keď si začneme uvedomovať jednotlivé riziká a zisťujeme, že by sme ich sami neboli schopní odstrániť, snažíme sa aspoň minimalizovať ich následky.

 

Aké riziká môžeme preniesť na poisťovňu uzatvorením životného poistenia ?

 

   Životné poistenie poskytuje jedinečný spôsob pre ochranu nielen života , ale aj celej rodiny pred nepredvídateľnými situáciami a udalosťami, ktoré môžu neočakávane nastať.

 

Strata príjmu v rodine nastane smrťou zárobkovo činného člena rodiny.

 

    V prípade akejkoľvek smrti poistenej osoby, to je základná zložka rizikového životného poistenia, alebo kapitálového životného poistenia, sa oprávnenej osobe uvedenej na poistnej zmluve, ( v prípade, že nie je uvedená, tak podľa občianskeho zákonníka dedičom ) vyplatí dohodnutá poistná suma, ktorá je v prípade kapitálového životného poistenia zvýšená o podiel na výnosoch z rezerv poistného.

Je teda dôležité na akú poistnú sumu sa poistíme. Poistná suma by mala odzrkadľovať najmä tieto skutočnosti  :

Aké % príjmu domácnosti v ktorej žijem tvorí môj príjem ?

Koľko členov rodiny a na ako dlhú dobu ešte budú závislí od môjho príjmu ?

Za akú dobu sa rodina vysporiada s mojou stratou po finančnej stránke ?

Akú časť príjmu bude rodina potrebovať ihneď ?

Bude rodina potrebovať financie aj na realizáciu svojich plánov aj v budúcnosti ?

( chcem deťom finančne zabezpečiť štúdium na vysokej škole, pomôcť finančne s bývaním pri osamostatnení sa a podobne ).

 

     V prípade smrti následkom úrazu poistenej osoby, čo je jedna zo zložiek samostatného úrazového poistenia, alebo je to pripoistenie v rámci životného poistenia, sa tak isto oprávnenej osobe vyplatí dohodnutá poistná suma.

 

Poistenie smrti následkom úrazu je lacnejšie ako rizikové životné poistenie nakoľko poisťovňa nepreberá riziko akejkoľvek smrti poisteného ale iba smrti, ktorá nastala následkom úrazu.

Poistenie smrti následkom úrazu je neporovnateľne lacnejšie ako kapitálové životné poistenie, ktoré je uzatvárané pre prípad akejkoľvek smrti, alebo dožitia poisteného – pretože v tomto prípade poisťovňa bude vždy plniť.

 

V zmluve kapitálového životného poistenia sú všetky zložky, ktorými si zabezpečíme komplexné krytie. Na jednej strane máme naše predstavy o zabezpečení rodiny a na druhej strane sú naše finančné možnosti. A väčšinou nie sú v súlade a tak musíme robiť kompromisy. Práve možnosť kombinovať a skladať poistné sumy z hore uvedených poistení pre prípad smrti a dožitia nám umožňuje zvoliť si optimálne riešenie.

 

 

Citeľná strata príjmu v rodine môže nastať nielen v prípade smrti poisteného, ale aj v prípade

ťažkého úrazu, ktoré si vyžaduje dlhotrvajúce liečenie alebo v prípade vzniku závažného ochorenia.

 

    V prípade poistenia trvalých následkov úrazu, čo je ďalšia dôležitá zložka úrazového poistenia, sa poistenej osobe vyplatí v prípade úrazu, ktorý zanechal trvalé následky poistné plnenie, ktoré vypočítame ako súčin dohodnutej poistnej sumy a percenta podľa rozsahu trvalých následkov, ktoré určí lekár.

Toto pripoistenie môže byť dojednané bez progresie – vtedy sa percentá určené lekárom a percentá vyplatené z poistnej zmluvy rovnajú.

Trvalé následky s progresiou - v tomto prípade sa percentá určené lekárom zvyšujú podľa tabuľky, ktorá je súčasťou poistných podmienok zmluvy. Ide o navyšovanie pri starších zmluvách až do 350 % pri novších až do 500 %.

 

    V prípade poistenia kritických chorôb, čo je jedna zo zložiek pripoistení kapitálového životného poistenia alebo rizikového životného poistenia, sa poistenej osobe vyplatí poistné plnenie vo výške dohodnutej poistnej sumy. Kritické choroby sú  uvedené v poistných podmienkach zmluvy. Pri starších poistných zmluvách môže ich byť okolo desať pri novších aj cez štyridsať.

 

    V prípade poistenia invalidity resp. dôchodku v prípade invalidity, ktorá nastala z dôvodu choroby alebo následkom úrazu sa poistenému vyplatí  50 % poistnej sumy, pokiaľ z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu poklesla jeho schopnosť sústavnej pracovnej činnosti najmenej o 41 % ( ak je to dohodnuté v poistných podmienkach Vašej zmluvy ).

Vo väčšine zmlúv je dojednané, že sa vyplatí 100 % poistnej sumy, ak má poistený priznaný invalidný dôchodok sociálnou poisťovňou s poškodením zdravotného stavu o viac ako 70 % ( jednorázovo, alebo v ročných dávkach – podľa poistných podmienok vašej poistnej zmluvy ).

 

    V prípade poistenia oslobodenia od platenia v prípade invalidity, ktorá nastala následkom choroby alebo úrazu platenie poistného preberá poisťovňa.

 

   Poistenia kritických chorôb, invalidity a oslobodenia od platenia sa poisťujú s tzv. čakacou dobou - to znamená, že poisťovňa si určuje dĺžku obdobia od začiatku poistenia za ktoré danú poistnú udalosť neplní. Stanovuje sa na 2 mesiace až na 2 roky.

V prípade vzniku poistnej udalosti následkom úrazu si čakaciu dobu poisťovňa neuplatňuje.

 

Poistné zmluvy životného poistenia obsahujú tiež pripoistenia, ktoré Vám umožňujú poistiť sa aj v prípade krátkodobej straty príjmu. Najčastejšie sú to tieto pripoistenia.

 

    Poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu. Poistený má nárok na výplatu dohodnutej dennej dávky po dobu nevyhnutného liečenia úrazu - ktorá môže byť zhodná zo skutočnou dobou liečenia, alebo poistné plnenie sa vyplatí za priemernú dobu liečenia daného úrazu.

 

    Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu, alebo z dôvodu choroby. Poistený má nárok na výplatu dohodnutej dennej dávky po dobu pobytu v nemocnici.

 

    Poistenia ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti. Poistený má nárok na výplatu dennej dávky dohodnutej v poistnej zmluve maximálne však do 100 % čistého príjmu poisteného. Denná dávka sa vypláca podľa dohodnutých podmienok spravidla od 15.dňa PN resp. 29.dňa PN.

 

    Poistenie chirurgických zákrokov. Poistený má nárok na výplatu % z dohodnutej poistnej sumy podľa závažnosti chirurgického zákroku. Výška % ocenenia plnenia za chirurgický zákrok je uvedený v podmienkach poistenej zmluvy.

 

    Poistenie nezamestnanosti. Poistený má nárok na výplatu poisteného plnenia po dobu maximálne 1 roka pri strate zamestnania a súčane musí byť evidovaný na príslušnom úrade práce. ( Podľa podmienok určených v poistnej zmluve).