Výročný list z poisťovne

19.01.2014 12:49

 

Vyznajte sa vo svojich poistkách


 

Podľa zákona Vás musí poisťovňa informovať o stave Vášho životného poistenia.

Preto Vám väčšinou v následujúcom mesiaci po výročnom dni poistenie prichádza z poisťovne list s informáciami k poistnej zmluve.


 

Pri kapitálových životných poistných zmluvách, list obsahuje zoznam kapitálových ( rezervotvorných ) poistení s týmito údajmi :


 

rezerva – hodnota účtu k dátumu vedenému v liste.

              Je to hodnota v €, ktorú by Ste dostali, keby Ste poistnú zmluvu k danému dátumu zrušili.

Hodnota prémie plus – ak bola v podmienkach zmluvy dohodnutá. Je to hodnota v €, ktorá je k danému dátumu priznaná.

Podiel na prebytku – je to hodnota, ktorá vyjadruje podiel na zisku poisťovne v €, ktorý bol pripísaný na Vašu zmluvu.

Bonus – pri splnení predom stanovených podmienok ( väčšinou dojednanie dvoch rezervotvorných taríf na poistnej zmluve ) poisťovňa vypláca aj bonus – jeho výška k danému dňu v €.


 

Hodnota rezervy Vás tiež informuje o tom, koľko € si môžete z poistenia vybrať ako tzv. „pôžičku“ - bez toho, aby Ste poistnú zmluvu museli zrušiť. „Pôžičku z poistenia“ môžete, ale nemusíte do poistenia vrátiť. O nevrátenú časť pôžičky vrátanie úrokov sa zníži výplata poistnej sumy na konci poistnej doby poistenia.


 

Pri investičných poistných zmluvách, list obsahuje zoznam fondov s týmito údajmi


 

počet počiatočných podielových jednotiek – znamená koľko jednotiek bolo zakúpených počas prvých 2 rokov poistenia .

cena počiatočných podielových jednotiek – znamená hodnotu v € jednej jednotky k dátumu uvedenému v liste.

Vynásobením počtu jednotiek a ich cenou získate hodnotu Vášho fondu v €

počet akumulačných podielových jednotiek – znamená koľko jednotiek bolo zakúpených počas ďalšieho obdobia poistenia .

cena akumulačných podielových jednotiek – znamená hodnotu v € jednej jednotky k dátumu uvedenému v liste.

Vynásobením počtu jednotiek a ich cenou získate hodnotu Vášho fondu v €.


 

Hodnota akumulačných podielových jednotiek Vás tiež informuje o tom, koľko € si môžete maximálne z poistenia vybrať ako čiastočný odkúp. Je to 90 % ich hodnoty.

O realizovaný čiastočný odkúp sa potom zníži počet akumulačných podielových jednotiek na poistnej zmluve.


 

    Pred výročným dňom poistenia Vám môže prísť list s ponukou o indexáciu alebo dynamiku poistnej zmluvy.

Znamená to, že Vami uzatvorená poistná zmluva, by „reagovala“ na infláciu. O koľko by narástla medziročná inflácia, o také isté percento by sa navýšili poistné sumy na poistnej zmluve či už kapitálového životného poistenie, alebo investičného životného poistenia vrátanie všetkých pripoistení.

Ten istý princíp platí aj pri majetkových poistných zmluvách.

Samozrejme s navýšením poistnej sumy dochádza aj k navýšení poistného.

V liste sú údaje – o pôvodných výškach poistných súm a poistného, ako aj údaje po prípadnom prijatí dynamiky, indexácie. Viete si hneď porovnať o koľko sa navýši poistná suma a o koľko poistné.


 

  Okrem toho niekedy poisťovne posielajú ponuky na dopoistenie si určitých rizík, ktoré poisťovňa bud ponúka na poistnom trhu ako novinku, alebo riziká, ktoré na poistnej zmluve nemáte a na ich dojednanie nie je potrebné skúmať zdravotný stav poisteného pri životných poisteniach, alebo obhliadka pri majetkových poisteniach.

Často súčasťou takýchto listov býva aj poštový poukaz na zaplatenie. Jeho zaplatením vyjadrujete súhlas s dopoistením.

Preto je dôležité tieto listy čítať, aby v domnení, že platíte ďalšie obdobie poistenia existujúcej poistky, omylom nezaplatili novú ponuku na poistenie. Novú ponuku v liste z poisťovne , ktorá je všeobecného charkteru, nakoľko je určená veľa klientom, je vhodné si odkonzultovať so svojím finančným poradcom a "ušiť si ju na mieru" na svoje potreby.