Úverový register

03.03.2016 14:21

 

Čo je to úverový register ?

Je to databáza informácií o klientoch, ktorí čerpajú úver od finančnej inštitúcie, resp vystupujú v úverovom vzťahu ako  ručitelia.
O každej osobe vedenej v úverovom registri je zrejmé, či spláca svoje záväzky riadne a včas.

Register vznikol na základe požiadavky bank.  Banky (a ostatné inštitúcie, ktoré požičiavajú peniaze) si už dlho uvedomovali,  že ak budú prístupné informácie o úverovej histórii jednotlivých klientov, bude ľahšie vyvarovať sa poskytnutiu finančných prostriedkov „zlým“ klientom a naopak podporiť obchody s  „dobrými“ klientmi . Vďaka registru došlo ku skvalitneniu vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom, urýchlil sa proces posudzovania žiadosti o úvery, bankám sa znížila prácnosť a náklady spojené so zaistením úveru. „Dobrí“ klienti  „doplácajú“ na nedisciplinovaných klientov. Znížená rizikovosť úverov znamená zvýšenie celkovej sumy kontraktov poskytnutých bankami (prípadne ďalšími finančnými inštitúciami)

Aké údaje sa zapisujú do registra ?

Všetky uplynulé a aktuálne úverové zmluvy

Celková výška úveru

Výška splátok

Platobná morálka (včasné splácanie)

Predmety ručenia + spoluručitelia

 

Kedy sa údaje zapisujú do úverového registra ?

Žiadna banka nemôže vstupovať do registra len tak, bez príčiny. Klient samotný musí dať povolenie banke, aby si ho mohla preveriť. Tento súhlas jednoznačne udeľuje klient podpisom žiadosti o akýkoľvek úver - tak vzniká prvý záznam v registri. V praxi sa často stáva, že klient v snahe získať čo najvhodnejší úver, podpíše viacero žiadostí vo viacerých bankách, t.j. udeľuje súhlas viacerým bankám, aby si ho mohli overiť v úverovom registri. Dokument, ktorým klient udeľuje povolenie na overenie údajov v úverovom registri, môže mať rôzne názvy, nemusí ísť jednoznačne iba o žiadosť o úver. Klient, netušiac, takýto súhlas často udeľuje banke už v stave, keď mu banka spracováva iba ponuku budúceho úveru. Je nevyhnutné čítať si pozorne všetko, čo podpisujeme.

Do evidencie sa totiž dostanete aj pokiaľ ste o úver ešte len požiadali. Nezáleží na tom, či Vám bol odsúhlasený a či ho už čerpáte. Register okamžite zaznamená, že sa o neho zaujímate. Banka alebo nebanková inštitúcia odosiela informáciu ihneď po prijatí žiadosti - zaeviduje záznam do úverového registra o tom, že si klient žiadal o úver a v akej výške. Banka pokračuje v schvaľovacom procese a zaeviduje v registri, či bol daný úver schválený alebo zamietnutý. Je logické, že zamietnutie úveru sa považuje za negatívny záznam. K tomuto záznamu majú prístup následne aj iné banky a zohľadňujú túto, pre nich negatívnu informáciu pri svojom rozhodovaní. Preto je potrebné zvážiť každú žiadosť, ktorú klient podáva a tým znova spúšťa celý proces záznamov a overovania. Dôvod zamietnutia úveru sa v úverovom registri neeviduje! Klient si tak napríklad môže "vyrobiť" negatívne záznamy aj v takom prípade, že kupuje nevysporiadanú nehnuteľnosť, o čom ani nevedel, vôbec tu nehovoríme len o zamietnutí úveru z dôvodu, keď klient v minulosti nesplácal svoje záväzky.
 

Uložené informácie sa ďalej aktualizujú raz za mesiac. V budúcnosti preto bude jasné, či ste úver dostali a či ho riadne splácate alebo máte so splácaním neočakávané problémy.

 

Je preto veľmi vhodné osloviť hypotekárneho špecialistu, ktorý  vám na základe odpisu z úverového registra, pomôže s vybavením hypotéky v banke, kde  je schválenie úveru priechodné. Ak sa totiž rozhodnete riešiť hypotéku sám, môže sa vám stať, že druhá či tretia banka vám zamietnu úver, nielen kvôli záznamu v registri,  ale najmä z dôvodu pôvodne zamietnutých úverov v poslednom období.  

Už zamietnutie dvoch úverov je v niektorých bankách  neakceptovateľné pre schválenie úveru. Klienti sa takýmto spôsobom môžu dostať doslova do začarovaného kruhu.

Ako dlho je evidencia v registri?

Informácia sa uchováva počas celej doby trvania úverového vzťahu + 5 rokov od jeho uplynutia. Prípadná negatívna informácia Vás teda bude obmedzovať pomerne dlhý čas.

 

Všetky informácie sú evidované aj v prípade, že ste v úverovom vzťahu uvedený iba ako spoluručiteľ. Pokiaľ prestane dlžník riadne splácať svoje záväzky, všetka zodpovednosť spadá na spoluručiteľa, ktorý sa tak kvôli vlastnej dobrosrdečnosti a snahe pomôcť môže dostať do veľkých ťažkostí.

Buďte opatrní a rozmyslite si, či budete v niekoho úverovej zmluve vystupovať ako spoluručiteľ. Exekútora nebude zaujímať, či zhabe majetky Vám alebo skutočnému dlžníkovi.

 

Rada na záver

Úver vždy odporúčame poistiť pre prípad problémov so splácaním