Na čo nezabudnúť pri prenájme bytu

11.05.2016 10:12

Prenájom bytu 

môže byť nielen atraktívnym zhodnotením investície, ale zároveň aj zdrojom mnohých patálií. Dobre napísaná nájomná zmluva a dobré poistenie domácnosti a nehnuteľnosti sú základnými predpokladmi ako predchádzať možným rizikám.


Najčastejším problémom pri prenájme bytu či domu patrí ich devastovanie a taktiež neplatenie nájomného. Druhým najčastejším problémon je keď prenajímateľ naráža na neochotu nájomníka vysťahovať sa z bytu, alebo domu po skončení, alebo vypovedaní nájomnej zmluvy. Alebo neplatiaci nájomca jednoducho hodí kľúče od bytu do schránky a odíde v priebehu trvania nájomnej zmluvy bez toho, aby to oznámil. Tretím najčastejším problémon je keď nájomca prenajme byt tretej osobe a inkasuje peniaze za prenajímanie cudzieho bytu. 

Na to všetko myslite už pri koncipovaní nájomnej zmluvy.


Ako napísať nájomnú zmluvu ?

   Aj keď podľa Občianskeho zákonníka uzatvorenie nájomnej zmluvy v písomnej podobe nie je povinné a prenájom možno dohodnúť aj ústne, ale v prípade sporu písomná zmluva najlepšie poslúži ako dôkaz o podmienkach prenájmu. Preto jednoznačne odporúčam písomnú formu nájomnej zmluvy. Podpisy na zmluve o prenájme nemusia byť overené notárom. Nezabudnite však na dátum, bez neho by mohla byť zmluva neplatná.

Skôr, než podpíšete nájomnú zmluvu, overte si totožnosť budúceho nájomcu. Požiadajte ho, aby vám ukázal občiansky preukaz. Skontrolujte si, či sú identifikačné údaje o nájomcovi v zmluve uvedené správne. K zmluve priložte aj kópiu listu vlastníctva, aby bolo jednoznačné, o akú nehnuteľnosť ide. Neurčité označenie prenajímanej nehnuteľnosti by vám v budúcnosti mohlo spôsobiť problémy. Nájomné a výšku platieb za energie, vodu a služby spojené s užívaním treba v zmluve uviesť osobitne.

Ak uzatvárate zmluvu na dlhšie ako jeden rok, v zmluve si vopred dohodnite mechanizmus prípadného zvyšovania nájomného. V prípade, že uzavriete nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, myslite na to, že ju môžete vypovedať len zo zákonných dôvodov s trojmesačnou výpovednou lehotou. Nezabudnite ani na termíny splatnosti a spôsob platenia nájomného. Ak nesúhlasíte s tým, aby nájomca v byte či dome býval s inými osobami alebo s domácim zvieraťom, zahrňte to do zmluvy. Dohodnite si aj právo pravidelnej kontroly prenajímanej nehnuteľnosti.

Ako sa brániť pred nájomcom

Pre prípad porušenia povinností nájomcu, napríklad zákaz fajčenia, si v zmluve dohodnite pokuty, resp. právo ukončiť prenájom. Dobrou poistkou pred finančnými škodami je kaucia, ktorá spravidla dosahuje výšku dvoch alebo troch mesačných nájmov. Môžete tiež požadovať od nájomcu, aby bol poistený. Pri odovzdaní nehnuteľnosti spíšte preberací protokol, kde budú uvedené stavy meračov energií a súpis zariadenia bytu, prípadne domu.

   Ani dobre napísaná nájomná zmluva vás však neochráni pred škodami na majetku, napríklad v dôsledku prasknutého vodovodného potrubia. Preto skôr, ako sa rozhodnete prenajať byt, mali by ste si ho poistiť. Poistenie nehnuteľnosti, Poistenie domácnosti, poistenie zodpovednosti za škodu komplexne zabezpečí

náhradu prípadnej vzniknutej škody na stenách bytu či rodinného domu vrátane okien, dverí, podláh či inžinierskych sietí, alebo na hnuteľných veciach, ako je nábytok, koberce, bytové doplnky, elektronika, domáce spotrebiče či veci osobnej spotreby. Ak si byt hnuteľnými vecami zariadi nájomcu - poistenie domácnosti by si mal uzatvoriť on -ide o ochranu jeho majetku.

  V prípade poškodenia cudzieho majetku v prenajatej nehnuteľnosti mu môže pomôcť aj poistenie zodpovednosti za škodu. To je často dôležitejšie ako majetkové poistenie, pretože spôsobiť škodu presahujúcu hodnotu vlastného majetku nie je vôbec zložité. Stačí vytopiť všetkých susedov na nižších poschodiach. 

Odporúčam poistiť si kompletne nehnuteľnosť aj domácnosť so zodpovednosťou za škodu, pretože nikdy neviete, aká škoda vás môže postihnúť, alebo akú škodu môžete spôsobiť inému.