Havarijné poistenie

17.06.2015 09:27

Havarijné poistenie

 

Komplexné havarijné poistenie auta sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla z dôvodu dopravnej nehody vozidla ( náraz do pevnej prekážky, stretu s iným vozidlom, poškodenia stojaceho vozidla iným vozidlom),  živelnou udalosťou, vandalizmom,poškodenia alebo zničenia požiarom alebo pre prípad krádeže celého alebo časti vozidla, či škody spôsobenej vlámaním do vozidla.

 

Štandardne sa dojednáva územná platnosť Európa. Vozidlo je obyčajne poistené bez spoluúčasti alebo s percentuálnou spoluúčasťou, kombinovanou s minimálnou sumou, ktorá sa odráta od poistného plnenia, napr. 5%, min. 65 €.

 Výška havarijnej poistky závisí na značke a type vozidla, cene vozidla, rozsahu zvolenej poistnej ochrany a od výšky spoluúčasti. Pri havarijnom poistení si spoluúčasť môžete vybrať podľa vlastného uváženia môže byť aj nulová. 

 

Územná platnosť kasko poistenia

Krytie vzniknutých škôd sa svojou územnou platnosťou vzťahuje na územie dojednané v poistnej zmluve. Pri ponukách havarijného poistenia vypočítaných na našom portáli, je územná platnosť poistenia geografické územie Európy. Neodporúčame obmedzovať územnú platnosť havarijného poistenia len na územie SR+ČR.

Spoluúčasť v havarijnom poistení

Ak sa havarijné poistenie uzatvára so spoluúčasťou, jej výška je uvedená v poistnej zmluve. Dohodnutá výška spoluúčasti vyjadruje sumu, ktorou sa poistený podieľa na každej poistnej udalosti. Dohodnutá výška pre spoluúčasť sa vždy odpočítava z poistného plnenia.

Pri poistnej udalosti, pri ktorej je výška škody nižšia ako dohodnutá spoluúčasť pre havarijné poistenie, poisťovňa poistné plnenie neposkytuje. Pre motorové vozidlá do 3,5 t si na našej stránke môžete vybrať z nasledovných spoluúčastí:

 

 • 5% min. 65,00 EUR
 • 5% min. 165,00 EUR 

Platí zásada, že nulová spoluúčasť  je pre poisteného najvýhodnejšia, no zároveň je havarijné poistenie s nulovou spoluúčasťou najdrahšie.

 

Moduly poistného krytia

BASIC

 • Havária zavinená treťou osobou, tzn., že poškodenie alebo zničenie vozidla je ako škoda kryté systémom povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a zároveň platí, že za poškodenie alebo zničenie vozidla, a to ani čiastočne, nenesie zodpovednosť poistník, poistený alebo oprávnená osoba
 • Oprava čelného skla
 • Živelná udalosť
 • Škody spôsobené hlodavcami

 

BASIC+

 • Havária zavinená treťou osobou, tzn., že poškodenie alebo zničenie vozidla je ako škoda kryté systémom povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a zároveň platí, že za poškodenie alebo zničenie vozidla, a to ani čiastočne, nenesie zodpovednosť poistník, poistený alebo oprávnená osoba
 • Oprava čelného skla
 • Odcudzenie vozidla alebo jeho časti
 • Vandalizmus
 • Živelná udalosť
 • Škody spôsobené hlodavcami

 

OPTIMAL

 • Havária v plnom rozsahu
 • Živelná udalosť
 • Škody spôsobené hlodavcami

 

OPTIMAL+

 • Havária v plnom rozsahu
 • Odcudzenie vozidla alebo jeho časti
 • Vandalizmus
 • Živelná udalosť
 • Škody spôsobené hlodavcami

 

K modulom poistného krytia si môžete dojednať pripoistenia podľa vášho výberu.

Pripoistenia

Pripoistenie zrážky vozidla so zvieraťom

Dojednáva sa k poisteniu vozidla modulom BASIC alebo BASIC+.
Týmto pripoistením zabezpečíte poistnú ochranu vášho vozidla pre prípad poškodenia alebo zničenia v dôsledku nárazu alebo stretu so zvieraťom.

Pripoistenie čelného skla poisteného vozidla

Uhradíme výmenu poškodeného alebo zničeného čelného skla vášho vozidla v dôsledku havárie, vandalizmu, prípadne jeho odcudzenia.
Bez odpočítania spoluúčasti.

Pripoistenie finančnej straty

 

Poisťovňa v prípade totálnej škody vyplatí poistenému poistné plnenie vo výške časovej ceny vozidla, po odpočítaní použiteľných zvyškov a dohodnutej spoluúčasti. V prípade Vášho záujmu Vám poisťovňa zabezpečí kontakt, kde Vám použiteľné zvyšky vozidla odkúpia.

Z uvedených zásad vyplýva, že poistné plnenie je vždy obmedzené ustavične sa znižujúcou „trhovou“ cenou vozidla, ale poistné sa platí väčšinou z novej ceny alebo z časovej ceny v čase dojednávania poistnej zmluvy, preto by si mal každý motorista, ktorý vlastní staršie vozidlo, zvážiť, či sa mu ho ešte oplatí poisťovať. Ak si dojednávate poistenie nového vozidla a chcete sa vyvarovať takejto strate pri totálnej škode, dojednajte si toto pripoistenie 

Pripoistenie kryje finančnú stratu, ktorá vám vznikne v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla vo výške rozdielu medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia.

Môže sa uzavrieť pre nové, ojazdené, osobné, dodávkové, firemné aj súkromné vozidlá do 3,5 tony.

Pripoistenie sa uzatvára na dobu 3 alebo 4 roky.

Pripoistenie sa môže uzavrieť bez alebo s náhradou spoluúčasti splatnej z plnenia v havarijnom poistení.

Pripoistenie náhradného vozidla

V pripoistení náhradného vozidla vám uhradíme náklady, ktoré ste vynaložili na zapožičanie alebo prenájom náhradného vozidla, ak je vozidlo v oprave, odcudzili Vám ho, alebo ste na ňom utrpeli totálnu škodu.

Pripoistenie batožiny

Pripoistenie môžete uzavrieť pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty batožiny, ktorá sa nachádzala vo vozidle poškodenom haváriou alebo živelnou udalosťou. Poistná ochrana sa vzťahuje aj na odcudzenie batožiny z poisteného vozidla alebo na jej odcudzenie spolu s vozidlom.

Úrazové pripoistenie osôb vo vozidle

Úrazové pripoistenie osôb vo vozidle sa vzťahuje na vodiča a spolucestujúcich. Uzavrieť si môžete poistné pre prípad smrti, trvalých následkov úrazu poistenie denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia a denného odškodného pri pobyte v nemocnici, ktoré si môžete vybrať podľa vlastného uváženia a ľubovoľne ich kombinovať.

Pripoistenie nadštandardnej výbavy vozidla

Naše komplexné poistenie ponúka aj poistenie nadštandardnej výbavy, ktorá je nainštalovaná vo vašom vozidle.

Pripoistenie vozidla pri pracovnej činnosti

Týmto pripoistením zabezpečíte poistnú ochranu vozidla pre prípad poškodenia alebo zničenia počas jeho činnosti ako pracovného stroja.

Ako určiť novú cenu poistenia – poistnú sumu

Podkladom pre výpočet havarijného poistenia je nová cena vozidla, ktorá sa stanoví nasledovne.

 • u nového vozidla (ešte nezaradeného do prevádzky), zakúpeného v predajniach SR, na základe daňového dokladu (faktúry) od oficiálneho importéra alebo ním povereného predajcu (nie cena z autobazáru). Pre účely poistenia sa pod novou cenou vozidla rozumie cena z faktúry bez zliav, ktoré uplatnil predajca vozidiel.
 • u ojazdených vozidiel sa uvádza jeho dnešná cena nového vozidla u autorizovaného autopredajcu bez zliav. (nie cena z autobazáru)

 

Platenie poistného za havarijné poistenie

Pri havarijnej poistke môžte poistné platiť ročne, v polročných alebo štvrťročných splátkach, v závislosti od poisťovne bez navýšenia ceny alebo s prirážkou za področnú splátku.