PZP bez amortizácie a vozidla staršie ako 20 rokov až zo 40 % zľavou

29.04.2016 09:00

Od 1. decembra 2013 Allianz – Slovenská poisťovňa neuplatňuje ako jediná na Slovensku pri likvidácii poistných udalostí z povinného zmluvného poistenia (PZP) zhodnotenie (amortizáciu)  pri výpočte náhrady škody na motorových vozidlách poškodených. K zhodnoteniu vozidla najčastejšie dochádzalo v dôsledku použitia nových dielov pri oprave staršieho vozidla.

A od 1. mája 2016 na vozidla staršie ako 20 rokov ( vrátane ) môžete získať až 40 % zľavu na nové povinné zmluvné poistenie (PZP)

K tomuto kroku pristúpila Allianz – Slovenská poisťovňa vzhľadom na zmeny v oblasti odškodňovania poškodených pri dopravných nehodách na Slovensku, vývoja životnosti a spoľahlivosti vozidiel a zmien v technológii opráv vozidiel. Navyše, Allianz - Slovenská poisťovňa zaviedla do praxe proces likvidácie poistných udalostí z povinného zmluvného poistenia formou krycieho listu. 

 

Hotovosť nie je potrebná

Prakticky to znamená, že majiteľ vozidla poškodeného pri dopravnej nehode, ktorú zavinilo vozidlo poistené v Allianz - Slovenskej poisťovni, môže na základe vlastného rozhodnutia využiť služby niektorého zo zmluvných servisov poisťovne, zrealizovať prostredníctvom tohto servisu opravu vozidla a požiadať o vystavenie krycieho listu poisťovňou.

V prípade, že sú v danom čase splnené právne podmienky pre poskytnutie poistného plnenia - poisťovňa vystaví krycí list, ktorý je garanciou úhrady nákladov na opravu až do výšky nároku na odškodnenie - t. j. skutočnej škody z povinného zmluvného poistenia poisteného vozidla. Zmena od 1. decembra 2013 prináša stotožnenie poskytnutého odškodnenia s primeranými nákladmi  na opravu po poistnej udalosti a túto sumu navyše poukáže na účet servisu. To znamená, že poškodený sa nemusí podieľať na uhradení nákladov za opravu ani jedným eurom. Allianz - SP tak chráni svojich klientov, ktorí si u nej dojednali povinné zmluvné poistenie v prípade spôsobenia škody, pretože za nich uhradí poškodenému celé vynaložené náklady na opravu.

 

Nadštandardné služby pre vinníka aj poškodeného

Poisťovňa sa týmito zmenami snaží poskytnúť nadštandardné služby nielen poškodenému, ale aj vlastnému poistencovi. Ten má istotu, že ak už došlo z jeho strany k neželanej udalosti, ktorou bolo zavinenie dopravnej nehody - poisťovňa za svojho klienta s maximálnou starostlivosťou a bez prieťahov vyrieši nároky poškodeného, tak aby obaja účastníci nehody mohli na nepríjemnú skúsenosť rýchlo zabudnúť.