Poistenie SENIOR

01.03.2014 12:00

 

Poistenie Senior je novinkou v produktoch Kapitálového životné poistenia

v Allianz – Slovenskej poisťovni.

Je určený pre ľudí vo veku od 55 do 66 rokov.

Jeho nespornou výhodou je, že sa neskúma zdravotný stav poisteného.

A podstatná väčšina ľudí v tejto vekovej kategórii už pravidelne užíva lieky či už na tlak, alebo iné ochorenie.

A aj tí, ktorí sa chceli dať poistiť a boli odmietnutí, alebo im povedali, že sa už nemôžu poistiť – majú teraz jedinečnú príležitosť.

V poistení Senior sa poisťujeme pre prípad akejkoľvek smrti alebo dožitia. Takto sme poistení až do 95 roku života, ale životné poistenie platíme podľa našej voľby len 5 alebo 10 rokov.


 

Poistenie senior obsahuje aj voliteľné úrazové pripoistenia a pripoistenie Senior Asistencia – ktoré platia do 80 roku veku poisteného.


 

Z úrazového pripoistenia si môžeme zvoliť

  1. poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu – kde máme preplatenú každú polnoc strávenú v nemocnici vo výške 10,- €

  2. poistenie trvalých následkov s progresiou a plnením od 10 % - poistený dostane vyplatenú sumu, ktorej výška je toľko percent z poistnej sumy, koľkým percentám zodpovedá rozsah trvalých následkov po ich ustálení ( spravidla po 1 roku, maximálne po 3 rokoch ) podľa oceňovacej tabuľky uvedenej v zmluve

  3. poistenie telesného poškodenia následkom úrazu – poistenému sa vyplatí % z poistnej sumy podľa tabuľky telesného poškodenia uvedenej v zmluve

Poistenie Senior Asistencia – zabezpečí a preplatí poistenému tieto služby

  1. Prepravu po hospitalizácii

  2. Prepravu na kontrolné vyšetrenie alebo rehabilitáciu po hospitalizácii a späť

  3. Rehabilitáciu po hospitalizácii

  4. Kontrolu domácnosti počas hospitalizácie

  5. Asistencia v domácnosti po hospitalizácii

Podmienkou je, aby poistený bol hospitalizovaný či z dôvodu úrazu, alebo choroby, a aby strávil v nemocnici aspoň jednu polnoc.

 

Za prvé dva mesiace predaja tohto produktu ( t.j. do 28.2.2014 ) som svojím klientom uzatvoril 21 poistných zmlúv.

Aj to nasvedčuje tomu, že je to produkt, ktorý na našom poistnom trhu kapitálového životného poistenia chýbal.