Poistenie bytového domu

24.11.2015 11:36

Majitelia nehnuteľností si poisťujú svoj majetok, aby v prípade živelnej udalosti alebo krádeže, vandalizmu im bola vzniknutá škoda uhradená. V prípade bytových domov si poistenie uzatvárajú cez spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB).

Základné poistenie bytových domov zahŕňa tieto poistné riziká : požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla, víchrica, krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, vandalizmus, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov, stožiarov a iných predmetov. Poistenie obsahuje spoluúčasť – znamená to, že dohodnutou čiastkou ( spravidla 50,- € ) sa na likvidácii poistnej udalosti podieľa aj SVB. V rámci tohto poistenia sú poistené na poistnú sumu 1.000,- € aj vypratávacie náklady, vandalizmus a krádež z vonka umiestnených predmetov – reklamné tabule, zvončeky, rýny a pod.

 

Možné pripoistenia sú :

Poistenia skla – hradí sa akékoľvek rozbitie skla na spoločných priestoroch ako napr. sklo na vchodových dverách, sklo vo výťahoch, okná.

Poistenie strojov a elektroniky – ide o poistenie zariadení ako sú domové zvončeky, elektrické vrátniky, kamerový systém, spoločná kotoľňa, spoločné výťahy a všetky stroje a eketronika, ktoré sú pevne spojené s bytovým domom.

Náklady na uniknuté médium – poisťovňa hradí náklady na uniknutú vodu pri prasknutom potrubí.

Spätné vystúpenie vody – hradí sa škoda, ktorá vznikne keď sa upchá odpadové potrubie a odpad, ktorý sa spätne vráti vytopí pivničné priestory.

Únik vody zo strešných žľabov a vonkajších žľabov – a voda spôsobí zamoknutie omietky a pod.

 Poistenie zodpovednosti  – ak sa spôsobí škoda na zdraví alebo majetku nečlenom SVB – napr. víchrica odlomí časť strešnej krytiny a ta padne na zaparkované auto, alebo neodprataný sneh na chodníku spôsobí, že sa niekto pošmykne a spôsobí si úraz. V prípade, že sa dojedná krížová zodpovednosť – vzniknutá škoda sa nahradí aj členov SVB.

Krížová zodpovednosť – hradí sa aj vzájomné poškodenie – napr. prasknutá stúpačka vytopí susedov pod ním. Z elektoinštalacie vznikne požiar a dym spôsobí škodu na bytoch nad ním.

Poistenie prevádzkovej zodpovednosti – dané pripoistenie kryje predsedu spoločenstva pri výkone správy bytového domu, ako aj členov rady. Napr. v stanovenom termíne sa neuskutoční revízia elekrorozvodov a tie spôsobia požiar.