Nezabudnite: Vlastníci domov,bytov sú povinní odhŕňať sneh

24.11.2015 11:28

Vlastníci nehnuteľností zodpovedajú za odpratanie snehu.


Na blížiace sa zimné obdobie by sa mali pripraviť nielen cestári, ale aj majitelia nehnuteľností. O povinnostiach hovorí výkonná riaditeľka Združenia bytového hospodárstva na Slovensku Anna Krajčiová.

Majitelia rodinných domov vedia, že o svoju nehnuteľnosť sa musia starať aj v zime. Poznajú dostatočne svoje povinnosti aj vlastníci bytov?

Vlastník bytu v bytovom dome je súčasne aj spoluvlastníkom spoločných častí a zariadení domu. S týmto vlastníctvom je nerozlučne spojená aj povinnosť riadne sa starať o nehnuteľnosť a samozrejme aj zodpovednosť za prípadné škody, spôsobené zanedbaním tejto starostlivosti. V zimnom období najčastejšou príčinou vzniku škôd vyplývajúcou z držby nehnuteľnosti, je pád snehu alebo cencúľov zo strechy, prípadne z balkóna. V zimných mesiacoch sa treba starať aj o operatívne odpratávanie snehu a ľadu z chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti. A to aj vtedy, ak tieto chodníky nie sú vo vlastníctve majiteľov bytov. Túto povinnosť upravujú všeobecne záväzné nariadenia miest a obcí. Vlastníci bytov spravidla tieto povinnosti poznajú, avšak často sa spoliehajú na to, že všetky povinnosti spojené so zimnou údržbou automaticky zabezpečí správca bytového domu.

Nie je to tak? Nepatrí zimná údržba k povinnostiam správcu nehnuteľnosti?

Správa bytových domov je vykonávaná na základe zmluvy o výkone správy. Správca je povinný zabezpečovať zimnú údržbu vtedy, ak mu táto povinnosť vyplýva z uzatvorenej zmluvy s vlastníkmi bytov. V opačnom prípade zostáva starostlivosť o zimnú údržbu na pleciach samotných vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Ako majú vlastníci bytov postupovať, aby sa vyhli prípadným sankciám a náhradám škody vzniknutej v súvislosti s pádom snehu, cencúľov, alebo nezabezpečením bezpečného prechodu na priľahlých chodníkoch?

Každý vlastník bytu by mal vedieť, akým spôsobom je v danom bytovom dome zimná údržba zabezpečovaná, a kto za ňu zodpovedá. Aj tam, kde sa majitelia bytov dohodli na svojpomocnom vykonávaní zimnej údržby, by mali existovať jasné pravidlá, kontrola ich dodržiavania a určenie zodpovednosti. Ani pri maximálnom úsilí však nie je možné zabrániť v plnom rozsahu vzniku prípadných škôd, alebo úrazov v spojitosti so snehom a ľadom. Počasie sa môže zmeniť veľmi rýchlo a náhly odmäk, alebo naopak zamrznutie roztopeného snehu, či mrznúce mrholenie môže spôsobiť aj majiteľom bytov nemalé starosti. Pre takýto prípad je dobré, ak má bytový dom uzatvorenú dobrú poistnú zmluvu.
Každý vlastník bytu by mal vedieť, akým spôsobom je v danom bytovom dome zimná údržba zabezpečovaná, a kto za ňu zodpovedá. 

Na čo treba pamätať pri uzatváraní poistnej zmluvy? Proti akým rizikám v súvislosti so zimnou údržbou môže byť bytový dom poistený?

Pri poistení bytového domu je veľmi dôležité mať okrem poistenia nehnuteľnosti aj kvalitne dojednanú zodpovednosť. Pre škody zo zodpovednosti voči tretím osobám je to poistenie zodpovednosti vyplývajúcej z držby nehnuteľností, ale treba klásť dôraz aj na krížovú zodpovednosť. Škody na zdraví alebo na majetku sa stávajú aj samotným vlastníkom bytového domu a pokiaľ by toto poistenie nebolo dojednané, môže nastať problém. Pre príklad uvádzame zranenie staršej ženy, ktorá sa pri vychádzaní z bytového domu pošmykla na neupravenom schodisku a zlomila si nohu v dvoch miestach. Zodpovednosť za stav chodníka a schodiska mali podľa domového poriadku službukonajúci vlastníci bytových družstiev, od ktorých si pani nárokovala bolestné. Udalosť bola nahlásená z krížovej zodpovednosti do poisťovne a tá po zdokladovaní vyplatila plnenie poškodenej a po roku boli vyplatené aj trvalé následky. Tohtoročný januárový a februárový sneh spôsobil aj veľa škôd na odparkovaných vozidlách. Napriek niektorým zásahom správcu alebo priamo vlastníkov, došlo k pádu snehu a ľadu, čo spôsobilo nemalé finančné škody vlastníkom motorových vozidiel. Poisťovne však tieto škody riešili okrem havarijného poistenia aj na základe hlásených udalostí zo zodpovednosti, dojednanej v poistení domu. Tu treba poznamenať, že poisťovne si v podobných prípadoch regresujú náklady spojené s vyplatením plnenia havarijného poistenia od vlastníkov bytového domu, alebo od správcu.

Ako je to s poistným krytím? Od čoho závisí výška poistného plnenia a aké podmienky musia byť splnené, aby poisťovňa uhradila vzniknutú škodu?

Pokiaľ došlo ku škodám, za ktoré nesú zodpovednosť vlastníci domu, je výška poistného plnenia ohodnotená nasledovne. Pri škodách na zdraví je škoda posudzovaná podľa lekárskych správ, bolestného, hodnotenia sťaženia spoločenského uplatnenia poškodeného. Lekár musí obodovať tieto správy a poisťovňa plní podľa pridelených bodov. Pri takýchto zraneniach odporúčame odkladať všetky bločky od liekov, pomôcok, cestovné doklady a pod., je ich možné nárokovať pri takýchto škodách. Pri škodách na majetku odporúčame zdokumentovať škodu, fotografie sú totiž dôležitým dokladom pri preukazovaní škody. Ďalej je potrebné uplatniť si najlepšie písomnou formou nárok na uhradenie škody u toho, kto za ňu zodpovedá, a samozrejme nahlásiť škodu do poisťovne. Zopakujem však, že poisťovňa pred zaplatením poistného plnenia dôsledne preveruje, či za spôsobenú škodu zodpovedajú vlastníci bytového domu.