Idete stavať, prestavovať ? Čo potrebujete ?

09.03.2016 11:08

  Ak plánujete postaviť, prípadne obnoviť rodinný dom alebo inú stavbu, určite budete potrebovať vybaviť na príslušnom stavebnom úrade stavebné povolenie. V nasledujúcom prípevku Vám priblížim čo všetko je potrebné k vybaveniu stavebného povolenia zaobstarať a vybaviť. Vybaviť príslušné dokumenty, stanoviská a povolenia môže zabrať veľa času. Sú firmy a ľudia, ktorý sa zaoberajú vybavovaním týchto formalít a celkovo Vám môžu uľahčiť proces výstavby. Veľa Vám napovie ak si prečítate okienka stavebného inžinieringu.V prípade, že sa púštate do vybavovania stavebného povolenia prvý krát a na vlastnú päsť určite budú pre Vás užitočné nasledujúce informácie.
 


 

Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje :

1.    Meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka.

2.    Druh, účel a miesto stavby (pozri katasterportal), predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania a spôsob odstránenia.

3.    Parcelné čísla a druhy stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko,

4.    Meno, priezvisko a adresu (sídlo) projektanta.

5.    Údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom (realizačnou, stavebnou firmou) alebo inak.

6.    Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke , o vplyvu stavby na životné prostredie, zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach.

7.    Zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi.

8.    Prílohy podľa vyžiadania stavebného úradu.


Prílohy :

1.    Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám (list vlastníctva a kópiu z katastrálnej mapy - použiteľné na právne úkony);

2.    Pre povolenie nadstavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacích prác na stavbe žiada jej nájomca, súčasťou je písomná dohoda s vlastníkom stavby. Písomná dohoda s tým, kto má vlastnícke práva alebo iné práva k pozemku alebo k stavbe predloží tiež právnická alebo fyzická osoba, ktorá bude stavbu uskutočňovať, ak žiada o povolenie dočasnej stavby.

3.    Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach

4.     Projektová dokumentácia stavby (projekt), ktorú stavebník predkladá na stavebné konanie, musí byť vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch uvedených v § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním.

5.    Koordinačná situácia osadenia stavby, uličné pohľady, pohľad na dom a susedné stavby obsahuje osadenie stavby, parcelné čísla pozemku a susediacich pozemkov, vstup na pozemok, prípojky sietí, …

6.    Certifikát o spôsobilosti projektanta ( kópia autorizačného osvedčenia )

7.    Územné rozhodnutie, že v danej lokalite je povolené stavať Rozhodnutie je vydávané na základe platnéhoúzemného plánu

8.    Vyhlásenie oprávnenej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby (meno stavebného dozora) ak budete stavbu uskutočňovať svojpomocne. Ak budete stavať prostredníctvom stavebnej firmy, môžete menodozora doložiť neskôr.

9.    Súhlas vodární, že je možné napojiť objekt na vodu a kanalizáciu. Ak kanalizácia v obci nie je, budete potrebovať nákres žumpy alebo čističky odpadových vôd ku ktorej  musíte mať aj súhlas ministerstva životného prostredia. K žiadosti o pripojenie domu musíte priložiť list vlastníctva, vodoinštaláciu, zákres vodární kde majú uložené siete, a situáciu napojenia domu na vodu. Žiadosť

10. Súhlas energetických závodov, že je možné pripojiť objekt na elektrinu. K žiadosti o pripojenie stavby na elektrickú sieť musíte priložiť list vlastníctva, elektroinštaláciu objektu a situáciu napojenia na elektrinu.Žiadosť

11. Súhlasplynární, že je možné pripojiť objekt na plyn.  K žiadosti o pripojenie objektu na plyn musíte priložiť list vlastníctva, projekt plynu a situáciu napojenia objektu na plyn. Žiadosť

12. Stanovisko úradu životného prostredia na malý zdroj znečistenia ovzdušia. Potrebujete k nemu doložiť list vlastníctva a špecifikáciu zdroja znečistenia (kotol, krb). Žiadosť

13. Stavebný úrad môže od stavebníka vyžadovať aj svetlo technické posúdenie


Stavebný úrad môže vyžadovať nasledovné :

1.    Súhlas pozemkového úradu s vyňatím poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu (ak staviate na pôde, ktorá je označená ako orná pôda. Potrebujete k nemu list vlastníctva a kópiu z katastrálnej mapy, súhlas obce s vyňatím z pôdneho fondu, územné rozhodnutie, geometrický plán - ak chcete vyňať len časť pôdy, určenie bonity pôdy. Vybavuje sa 30 dní).

2.    Súhlas, vyjadrenie susedov, ak chcete stavať inak, než hovorí stavebný zákon

3.    Prípadne iné doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi stavebného konania, pokiaľ boli predtým o stavbe vykonané, stanoviská, súhlasy, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ak ich predpisujú osobitné predpisy (napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, o ochrane ovzdušia, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, o ochrane prírody, pamiatkový úrad a pod.).

Ak Vám finančné prostriedky nebudú postačovať - potrebujete si vybaviť hypotéku.

A samozrejme doporučem si stavbu aj poistiť.