Čo zohľadňovať pri výbere životnej poistky

30.08.2017 13:26

 

Slováci sa v súčasnosti chránia pred kritickými chorobami v oveľa menšej miere ako pred trvalými následkami úrazu. Jedným z hlavných dôvodov je cena. Poistenie úrazov je lacnejšie, ako poistenie chorôb. Poisťovne však v tom rozdiely iba zohľadňujú skutočné riziko vzniku poistnej udalosti.

Pravdepodobnosť toho, že vám život skomplikuje vážna choroba je viac ako deväťkrát vyššia ako to, že utrpíte vážny úraz s trvalým následkom. Sociálna poisťovňa priznáva invaliditu až z 97 percent pre rôzne choroby. Len tri percentná príčin straty pracovnej schopnosti predstavujú úrazy. Podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI), za viac ako 85 percentami úmrtí na Slovensku v roku 2015 stáli choroby obehovej, tráviacej, dýchacej sústavy a nádory.

Podľa údajov z rovnakého zdroja bolo v roku 2015 na Slovensku najviac hlásených nových prípadov rakoviny, cievnej mozgovej príhody a infarktu myokardu. Spolu tvorili viac ako 80 percent všetkých novohlásených závažných ochorení.

Tieto najčastejšie diagnózy väčšinou kryjú už základné, a teda lacnejšie varianty balíkov komerčných poisťovní. Zvyšných 20 percent ochorení tvoria iné, menej časté diagnózy, čo je pri pohľade na celkové riziko stále relevantná časť koláča.

Ak by človek chcel získať robustnejšiu ochranu v rámci komplexných balíkov a významne tak znížiť pravdepodobnosť, že práve jeho chorobu nebude poistky kryť, musel by si v priemere priplatiť približne 20 percent k cene základného balíka. Poisťovne v tomto prípade spravodlivo ohodnocujú pravdepodobnosť výskytu chorôb v cenách svojich poistiek. Ich prístup pri nastavovaní balíkov je však veľmi rôznorodý a klient má v ponuke širokú variabilitu možností.

Štatistiku najčastejších nových diagnóz z Národného centra zdravotníckych informácii taktiež potvrdzujú údaje od piatich najväčších poisťovní. Tie nám potvrdili, že najčastejšie dochádza k poistnému plneniu z dôvodu rakoviny, mozgovej príhody a infarktu myokardu a aj podiely v koláči pravdepodobnosti sú veľmi podobné tým zo štatistiky NCZI za celé Slovensko.

Zoznam kritických chorôb
Verejnosť preto vníma ako hlavný znak kvality pri porovnávaní jednotlivých produktov počet krytých diagnóz v pripoistení kritických chorôb. Je to aj jedným z hlavných marketingových nástrojov jednotlivých poisťovní. Treba si však dávať pozor na to, že samotné číslo nie je pre hodnotenie celkovej kvality krytia, a už vôbec nie celého pripoistenia, tým najlepším indikátorom.

V praxi to znamená, že jedna rozsiahlejšia diagnóza môže byť v jednej poisťovni zadefinovaná v poistných podmienkach iba ako jedno ochorenie a v inej poisťovni zase môžeme nájsť rovnakú diagnózu rozpísanú do užšie špecifikovaných ochorení, ktoré však spadajú stále pod jednu, a tu istú širšiu diagnózu. Takáto užšia definícia ohraničuje krytie na presne špecifikované prípady, no na druhej strane získava "body" do hodnotenia v spomínanej kategórii – počte krytých ochorení.

Treba preto brať do úvahy aj ďalšia parametre. V rámci jednej diagnózy môžu byť nastavené podmienky plnenia veľmi rôzne a často od intenzity a následkov daného ochorenia závisí, či bude poisťovňa platiť celú poistnú sumu, alebo len čiastočnú, či dokonca k plneniu vôbec nedôjde. Taktiež si treba všímať podmienku minimálnej doby prežitia od okamihu diagnostikovania choroby, čakaciu dobu a výluky z plnenia.