Škoda spôsobená pri výkone povolania

25.10.2015 11:32

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania vás chráni v prípade, ak vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním spôsobíte škodu, za ktorú zodpovedáte podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu SR, upravujúceho pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

On line poistenie zodpovednosti

Poistenie sa vzťahuje aj na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pomere ako aj na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom vzťahu založenom dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov).

Poistenie si môžete dojednať aj na škodu spôsobenú na motorovom vozidle zamestnávateľa, ktoré je vo vlastníctve alebo držbe zamestnávateľa, ako aj škodu na motorovom vozidle, ktoré zamestnávateľ prevzal.

Poistenie si môže uzavrieť zamestnanec a platí na celom území Európy.

Skupinové poistenie môže uzatvoriť zamestnávateľ v prospech svojich zamestnancov.

K tomuto poisteniu si môžete uzatvoriť pripoistenia na:

  • Chybne vykonanú prácu, chybne vykonanú službu
  • Škodu na dopravovaných veciach

Územnú platnosť poistenia si podľa želania môžete rozšíriť na celý svet.

Spoluúčasť poisteného je 10%, minimálne 30 € z výšky každej škody, 

dá sa dohodnúť aj vyššia spoluúčasť 10%, minimálne 100 €, za čo je zľava na poistnom.

Poistná suma by mala zodpovedať výške škody, ktorú maximálne môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca na úhradu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov (Zákonník práce, resp. iné všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom), t. j. mala by zodpovedať štvornásobku resp. trojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca.