Kúriť, ale nevyhorieť!

16.10.2015 09:14

 Kúriť, ale nevyhorieť!

 

Nezabudli ste si dať skontrolovať komín? Stačí tenučká vrstva sadzí a riziko požiaru výrazne stúpa.

Nevyhovujúci stav komína zapríčinil v minulom roku na Slovensku 563 požiarov. Najmä pri spaľovaní tuhého paliva, ako je uhlie, brikety či drevo, unikajú sadze do komína a môžu začať horieť. Už trojmilimetrový nános sadzí na vnútornej stene komína výrazne zvyšuje riziko požiaru, preto treba komíny pravidelne čistiť. Pri horení sadzí vzniká teplota prevyšujúca tisíc stupňov Celzia a dokáže zapáliť komín aj strechu. Okrem toho milimeter sadzí na stenách spotrebiča zníži jeho účinnosť o 5 percent, tak si predstavte, že niekedy nájdete aj niekoľkocentimetrovú vrstvu. Čo s takým spotrebičom, keď kúrite bez účinku?

Radšej odborník

Zákonom predpísané lehoty na čistenie komína závisia od druhu a výkonu spotrebiča, ktorý je naň pripojený (podľa vyhlášky 401/2007 Z. z. § 20). Napríklad pri piecke na tuhé alebo kvapalné palivo s celkovým tepelným výkonom nad 50 kilowattov treba komín čistiť každé dva mesiace. Pri vyvložkovaných komínoch, na ktoré je pripojený plynový kotol s výkonom menším ako 50 kilowattov, stačí vykonať kontrolu raz za rok. Zákon umožňuje, aby si majiteľ mohol vyčistiť komín aj sám, stúpa však počet požiarov zapríčinených neodbornou prácou. Preto je z hľadiska bezpečnosti určite lepšie zveriť komín do rúk odborníkovi. Kominári odhadujú, že iba štvrtina majiteľov rodinných a rekreačných domov si dáva čistiť komíny pravidelne, ostatné sa nečistia vôbec alebo občas, pričom väčšinou ide o staré a nevyhovujúce komíny, kde je riziko požiaru ešte vyššie.

Najvyšší čas

Na Slovensku pôsobí vyše tristo kominárov. Najviac práce majú na jeseň, tesne pred vykurovacou sezónou. Na kominára sa vtedy aj najdlhšie čaká. Kominári pracujú počas celého roka, preto ich návštevu netreba zbytočne odkladať. Po vyčistení a skontrolovaní komína vám vystavia doklad o vyčistení a kontrole komína alebo dymovodu. Vyčistiť komín si síce môžete aj sami, ale potvrdenie o tom mať nebudete. To vám môže chýbať, ak sa niečo stane. Poisťovňa môže odmietnuť vyplatiť plnú sumu poistného plnenia. Každá poistná udalosť sa posudzuje individuálne, pričom poisťovňa vždy zisťuje, či neboli porušené predpísané povinnosti. Ak áno, môže primerane znížiť poistné plnenie. Zanedbaním povinnosti mať vyčistený komín sa vystavujete riziku, že vám poisťovňa neuhradí škodu v plnej výške.

RADÍ: člen Komory kominárov Slovenska PETER ŠULAN

- Ak ste v lete nestihli dať vyčistiť komín, navštívte internetovú stránku Komory kominárov Slovenska a objednajte si na čistenie a kontrolu komína alebo dymovodu či na revíziu komína kominára z príslušnej lokality.
- Pred prvým zakúrením by mal kominár skontrolovať celú dymovú cestu od spotrebiča po vrch komína.
- Podľa stupňa zanesenia kominár vyčistí spaľovaciu komoru a dymovod (platí to pre spotrebič na tuhé palivo) a vystaví doklad o čistení a kontrole komína a dymovodu.
- Vyčistiť komín si síce môžete aj sami, ale nebudete mať o tom potvrdenie. To môže chýbať, keď sa niečo stane. Poisťovňa vám môže odmietnuť vyplatiť plnú sumu poistného plnenia.
- Pri univerzálnych spotrebičoch na spaľovanie zemného plynu prebieha kontrola manuálne kamerou alebo navijakom.
- Pri rôznych typoch uzavretých kozubov a kachľových pecí môže výrobca odporúčať čistenie každé dva mesiace. Nie každý tieto odporúčania dodržiava, preto sa často aj z drahého kozuba dymí.

Ako je to v prípade plnenia zo strany poistovňe ?

- V prípade požiaru si pripravte aj potvrdenie o revízii komína. Je to plus, ak ho máte. To však neznamená, že vám poisťovňa automaticky zníži poistné plnenie, ak ho neviete predložiť. Poisťovňu zaujímajú príčiny a okolnosti požiaru a to, do akej miery mal stav komína vplyv na jeho vznik. Ak sa zistí priama súvislosť so zanedbaním údržby komína, poisťovňa má právo krátiť poistné plnenie.
- Dôležité je, či komín vyhovoval typu paliva a výkonu kotla. Teplota odvádzaných spalín sa totiž odvíja od toho, či je ku komínu pripojený plynový kotol, kachle na pelety, alebo klasický kozub na drevo. Treba na to myslieť už pri stavbe či pri rekonštrukcii domu. Kotol na pevné palivá musí mať komín na vysokú teplotu spalín s odolnosťou proti vyhoreniu sadzí, kondenzačný kotol na plyn zas musí mať komín odolný proti vlhkosti. Ďalším kritériom je výkon spotrebiča, pričom treba pamätať aj na to, akým spôsobom sa bude privádzať vzduch.
- Revízne správy o kontrole a čistení komína starostlivo uschovajte. Kópie uložte mimo domu alebo ich archivujte v elektronickej podobe.