Doklady potrebné na kolaudáciu RD

15.03.2016 06:50

Zmeny projektu, vytýčenie a osadenie stavby, vlastnícke vzťahy: 

 Kópia stavebného povolenia vydaného OÚ – Odbor životného prostredia. 

 Kópie kolaudačných rozhodnutí na podmienené investície – príjazdová komunikácia, novobudované siete a rozvody. 

 Potvrdenie zhotoviteľa, alebo stavebného dozoru, že stavba bola zhotovená v súlade so SP a je bez závad. 

 Ak sa odchýlil v bodoch napojenia, znova sieťarov ako na SP. 

 Doklady kominára o kolaudácii komínov, krbu. 

 PD overená OÚ – Odbor životného prostredia. 

 Vytyčovací výkres. 

 Stavebný denník. 

 2 x PD – projekt skutočného vyhotovenia stavby. 

 Geometrický plán overený OÚ  – Katastrálny odbor (ak novostavba, zmena pôdorysu). Ak sa kolauduje aj plot, musí byť súčasťou geodetického zamerania.  Potvrdenie správcu digitálnej mapy – hl. mesta. SR (nadstavba, ak zmena výšky). 

 Vyňatie z poľnohospodárskej pôdy. Ak sa menili vlastnícke vzťahy, pozemky a pod.

 Originál kópie z katastrálnej mapy. 

 Výpis z listu vlastníctva overený OÚ – Katastrálny odbor, alebo inú právnu listinu, ktorou preukáže, že je právnym nástupcom. 

 

Voda, kanalizácia: 

 VaK – súhlas na odber. 

 Montáž vodomera. 

 Zápis o tlakovej skúške vodovodného potrubia – vnútorný rozvod. 

 Zápis o tlakovej skúške vodovodného potrubia – vonkajší rozvod. 

 Zápis o vykonanej skúške tesnosti odpadového potrubia. 

 Zápis o vykonanej skúške tesnosti žumpy. 

 

Odpad: 

 OLO – zmluva o odvážaní a zneškodňovaní odpadu – nemusí mať na kolaudáciu, treba pri odovzdaní do užívania. 

 Potvrdenie a likvidácii stavebného odpadu. 

 

Plyn, kúrenie: 

 SPP – súhlas na odber. 

 Osvedčenie o odbornej skúške (revízia) plynového zariadenia. 

 Správa o vykonaní odbornej skúšky plynového zariadenia – východisková skúška. 

 Zápis o tlakovej skúške odberného plynového zariadenia. 

 Osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku k plynovému kotlu, dodávateľ. 

 Certifikát k plynovému kotlu. 

 Zápis o tlakovej skúške vykurovacieho systému. 

 Zápis o vykurovacej skúške vykurovacieho systému. 

 Certifikát k zásobníkovému ohrievaču vody. 

 Súhlas Mestského, obecného úraduagistrátu s uvedením malého zdroja zn. do prevádzky. 

 

Elektrické rozvody, spotrebiče a elektricky poháňané systémy: 

 ZEZ – súhlas na odber. 

 Východisková správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia. 

 Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu. 

 Atest elektrorozvádzača (ak sú iba hodiny, netreba. Iné zariadenia a systémy: 

 Klimatizácia, vzduchotechnika. 

 Bazén – hygienik. 

 Bazén – Inšpektorát bezpečnosti práce. 

 Bazén – revízia elektrických zariadení pre bazén. 

 Vstupná brána, garážová brána - revízia elektrických zariadení, certifikáty. 

 Vírivá vaňa - revízia elektrických zariadení, certifikáty. 

 Materiálové atesty. 

 Atest garážových dverí – protipožiarne dvere, samozatvárací systém. 

 Iné podmienky vyplývajúce zo SP o výruby stromov, sadové úpravy o oplotenie, oporné múry o terénne úpravy 

 energetický certifikát budovy Pozn.: Bytové domy – meranie hlučnosti 

 klimatizácia 

 vzduchotechnika 

 výťahy 

 

Kolaudácii bránia nedostatky: 

 bezpečnostné 

 protipožiarne 

 nedokončené terénne úpravy, skládky stavebného materiálu a odpadu 

 

Niektorá časť nebola realizovaná: 

 Ak ju stavebník už nebude chcieť realizovať v budúcnosti, zaradiť do zmien na ktoré netreba stavebné povolenie (ak to ide). 

 Ak ju stavebník bude chcieť ešte v budúcnosti realizovať, zaradiť do nedostatkov, ktoré nebránia v kolaudácii (ak to ide), dobré je určiť termín dokedy tak vykonajú a potom doložiť príslušné revízne správy, atesty a pod.