Koho je to chyba ? Auto poistené 3 poistkami ukradli, no klienti nedostanú zaplatené nič. Nemali poistku na krádež....

08.07.2016 09:48

V Denníku N píšu o prípade dvojice mladých ľudí, ktorí si kúpili auto na úver cez AAA Auto. Vozidlo im však po dvoch mesiacoch ukradli. A keďže ani jedna z troch uzatvorených poistných zmlúv nekryla krádež, dlžníci musia splácať úver, hoci auto nemajú a šanca, že polícia vypátra zlodejov, je takmer nulová.

Podľa zverejnených informácií podpísali okrem povinného zmluvného poistenia aj poistenie finančnej straty (GAP) a poistenie mechanických a elektrických porúch motorových vozidiel. "Išlo o ročnú poistku za 584 €. 

AAA Auto nie je len autobazár a nesie zodpovednosť nielen za kvalitu predávaného vozidla, ale je aj finančný sprostredkovateľ

To, že autobazár sprostredkoval zmluvu o úvere a o poistení, nie je len služba navyše. Je to ich ďalšia podnikateľská aktivita, na ktorej zarábajú a za ktorú nesú zodpovednosť. Dokonca platí, že v prípade finančných produktov je ochrana spotrebiteľa prísnejšia ako pri predaji áut a to môže hrať v prospech zákazníkov.

AAA Auto je podľa registra NBS samostatný finančný agent (sprostredkovateľ) v sektoroch poistenie a úvery. Takíto agenti sú zo zákona povinní: "poskytnúť neprofesionálnemu klientovi informácie, ktoré sú potrebné na to, aby mohol správne porozumieť charakteru a rizikám finančnej služby a následne zodpovedne prijať rozhodnutie týkajúce sa finančnej služby." A tiež sú povinní pracovať "v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou a v záujme práv a oprávnených záujmov klienta."

V praxi to znamená, že ak už predávajú poistenie, klientovi majú vysvetliť, aké škody kryje každý typ produktu. Z toho vyplýva, že samotná sprostredkovateľská firma musí vedieť povedať, prečo klientom niektoré zmluvy odporučila uzavrieť a iné už nie. Konkrétne, prečo klientom odporučila poistenia GAP a poistenie porúch vozidla, ale nie klasické havarijné poistenie kryjúce aj krádež.

Zodpovedajú za škodu

O tom, ako celý sprostredkovateľský proces prebiehal, má existovať záznam. Podľa článku v denníku N však klienti takýto záznam nemajú. Z toho vyplývajú dve možnosti, prvá je, že v autobazáre síce záznam majú, ale klientom kópiu neposkytli. V druhom prípade záznam zabudli vypracovať. Ak áno, klienti majú zrejme vyhraté, pretože sa u predajcu dostatočne neoboznámili s ich potrebami.

Sprostredkovatelia nielenže majú poskytnúť dostatok informácií, ale podľa príslušného zákona sú zodpovední za škodu spôsobenú pri vykonávaní svojej práce. Na prípadné škody musia byť poistení na vyše milión €. Ak by sa nevenovali sprostredkovaniu poistenia, tak limit je nižší, len vyše 100-tisíc €.

Finančný agent má ešte jednu dôležitú povinnosť, hneď na začiatku musí informovať, či pracuje len pre jednu alebo viacero finančných inštitúcií. Ak pracuje pre viacero bánk či poisťovní, mal by vysvetliť, prečo odporúča práve jednu konkrétnu inštitúciu. Sprostredkovatelia tiež musia klienta informovať, že sa môže opýtať na výšku ich provízie.

Ak sa autobazáru nepodarí preukázať, že svojich klientov upozornil na možnosť uzavrieť havarijnú poistku, môže mať problém. Spotrebitelia môžu v takom prípade požadovať náhradu škody.

Zo zodpovednosti sa ešte môže autobazár vyviniť, ak ich klienti o svojich požiadavkách odmietli hovoriť. O tom by však mal existovať písomný záznam.

Zákon si žiada čas

Klienti by tiež nemali byť pri rozhodovaní o finančných produktoch pod časovým stresom. No práve v tomto majú v AAA Auto výrazné rezervy, ako už viackrát písal TREND.sk. Výnimkou pritom nie je ani zdržiavanie do hlbokej noci. Svedectvá viacerých klientov by sa v tomto prípade mohli obrátiť proti firme.

Reálne sa však môže stať, že autobazár bude mať papiere v poriadku. V množstve dokumentov si klient nemusí všimnúť, čo všetko podpísal a to môže byť problém – kto podpíše, nesie zodpovednosť.

Nespotrebované poistné sa vracia

Malou nádejou pre mladý pár je aspoň vrátenie ekvivalentnej časti zaplatenej sumy 584 eur za poistenie mechanických a elektrických porúch motorových vozidiel. Ukradnutím auta by malo poistenie zaniknúť. Poistiteľ má podľa zákona "právo na poistné za dobu do zániku poistenia". Zvyšné peniaze by mal vrátiť klientovi ako nespotrebované poistné.

Rovnaká legislatíva síce pozná prípady, keď poisťovňa nemusí poistné vrátiť, ale to nie je táto situácia. Na dovysvetlenie, poisťovňa si môže nechať zaplatené poistné ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol, s tým, že jednorazové poistné patrí poistiteľovi aj v týchto prípadoch vždy celé. V tomto prípade však nenastala poistná situácia dohodnutá v poistnej zmluve.

Ochrana klienta nielen na papieri

Medializovaný prípad dvojice mladých ľudí rozhodne nemusí byť len poučením pre ostatných za cenu 10-tisícového úveru, ktorý budú splácať celých osem rokov, hoci auto nemajú. Rozsiahla byrokratická mašinéria, z ktorej sa v tomto brexitovom období často vysmievame, sa tentoraz môže otočiť v prospech klientov.

Ako sme už uviedli vyššie, autobazár AAA Auto je finančný agent a finančné služby predstavujú úplne inú úroveň ochrany spotrebiteľa. "Záujem klienta, odborná starostlivosť a dostatok informácií" sa v legislatíve nespomínajú len preto, aby bol hrubší. Aj keď nevieme predvídať, ako by v tomto prípade rozhodol súd, dá sa tušiť, že by išlo o veľmi zaujímavý spor. S tým, že v teoretickej rovine zákon pozná zodpovednosť finančného agenta za spôsobenú škodu i povinnosť túto škodu nahradiť.

Pre ostatných je tento príbeh hlavne upozornením, aby pred podpisom finančných zmlúv hovorili o tom, čo potrebujú. Rozhodne však stačí laický jazyk. Klient nemusí poznať rozdiel medzi poistením GAP a KASKO, postačí, ak na predzmluvný formulár napíše, že chce štandardnú poistnú ochranu.

Nedostatočná znalosť problematiky nemôže byť dôvodom ignorovania klientových potrieb. Rovnako ako v medicíne nemôžu poslať domov pacienta so zapáleným slepým črevom len preto, že nepožiadal o apendektómiu.