Moja Farbička

03.09.2015 07:24

Moja Farbička

 

 Široké spektrum krytia rizík možňuje klientovi budovať si a prispôsobovať v čase optimálnu poistnú ochranu podľa svojich požiadaviek pre starostlivé zabezpečenie finančného zázemia pre svoje dieťa v prípade jeho osamostatnenia sa, štúdia, získania vlastného bývania alebo podporovania záľub. Táto variabilita zostáva nezmenená počas celého trvania poistenia, kedy klient môže svoju poistnú ochranu prispôsobovať životným situáciám.

Dieťa i dospelý

Na jednej poistnej zmluve sa spolu s dieťaťom môže poistiť aj dospelá osoba – rodič, starý rodič alebo ktokoľvek iný - aby dieťa bolo zabezpečené a chránené v každej situácii. Program Moja Farbička zabezpečí oporu vášmu dieťaťu v prípade takých nešťastných životných situácií, akými sú invalidita či strata rodiča. V prípade invalidity osoby, ktorá je poistená spolu s dieťaťom, alebo jej úmrtia, dochádza k oslobodeniu od platenia poistného. Navyše vášmu dieťaťu môže byť vyplácaný ročný dôchodok až do konca poistnej doby, alebo vyplatená jednorazová suma, ktorú ste si dojednali na začiatku poistenia.

Kapitálové životné poistenie

V programe Moja Farbička si môžete zvoliť aj kapitálové životné poistenie, ktoré tiež chráni vaše dieťa za cenu detského poistenia až do veku 25 rokov.

Výhodná forma šetrenia

Programom Moja Farbička zabezpečíte vášmu dieťaťu bezstarostný vstup do dospelosti. Vložené finančné prostriedky určené na šetrenie sa navyše každoročne zhodnocujú garantovaným úrokom a podielmi na prebytku. Nahromadené finančné prostriedky má dieťa k dispozícii už po dosiahnutí 18-teho roku života. V prípade, že sa rozhodne študovať na univerzite, podnikať, alebo sa zosobášiť, aktuálna hodnota poistenia, ktorú má k dispozícii, sa zvýši o ďalších 5%.

Mimoriadne poistné

Program Moja Farbička vám umožňuje zaplatiť poistné bežne alebo jednorazovo. Jednorazové poistné úrazového poistenia dieťaťa má navyše návratnú formu, na konci poistnej doby sa vráti naspäť navýšené o podiely na prebytku.

Baby karta

Bezplatná Baby karta zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie trvalých následkov úrazu s celoročnou platnosťou až do dovŕšenia 15. roku dieťaťa.

Zľava pri ročnej platbe

V prípade, že sa rozhodnete platiť poistné ročne, získate oproti mesačnej platbe zľavu!

Investičné životné poistenie

V programe Moja Farbička je jednou z možností vybrať si investičné životné poistenie, ktoré chráni vaše dieťa za cenu detského poistenia až do veku 25 rokov. Kombinuje životné poistenie s investovaním do fondov. Klient si vyberá fondy podľa vlastného želania alebo má k dispozícii ponúkané skupiny fondov ako predvolené stratégie investovania.

Bonusy

Naviac ponúka aj tieto výhody:
  • bonus za výšku poistného,
  • vernostný bonus,
  • investičný autopilot na postupný presun naakumulovaných finančných prostriedkov z viac rizikových fondov do konzervatívnejšieho fondu

Baby karta

Bezplatná Baby karta zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie trvalých následkov úrazu s celoročnou platnosťou až do dovŕšenia 15. roku dieťaťa.

Bežné aj mimoriadne poistné

Poistné je možné platiť ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne. Voľné finančné prostriedky je možné zaplatiť aj formou mimoriadneho poistného kedykoľvek bez poplatku.

Fondy

V rámci programu Moja Farbička si môžete vybrať z nasledovných fondov:

Cieľom fondov je dlhodobý nárast hodnoty ich aktív. Riziko spojené s investovaním a premenlivosťou výnosov nesie klient. Hodnoty majetku fondov sa počítajú a vyjadrujú v EUR. Hodnota investície do podielového fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Hodnotu investície v podielovom fonde môžu ovplyvniť nasledovné riziká: trhové, úrokové, kurzové, riziko vysporiadania, nízkej likvidity, poklesu čistej hodnoty majetku v podielovom fonde, riziko nestálosti prostredia, politické a právne riziko.

Možné poistenia v rámci programu Moja Farbička